Hotărârea nr. 450/2009

HCL 450 Privind modificarea programului de funciionare a Bazinului acoperit - Piscina "ing. Mircea Birau" .

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 450

din 17 decembrie 2009

privind modificarea programului de funcționare a Bazinului acoperit - Piscina „ing. Mircea Birău”

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive nr. _________ din ___________

2009 privind modificarea programului de funcționare a Bazinului acoperit -Piscina „ing. Mircea Birău”, prezentată de un grup de consilieri locali municipali,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „a”, alin. (6), lit. „a”, pct. 6, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se modifică parțial programul de funcționare al Bazinului acoperit - Piscina „ing. Mircea Birău”, după cum urmează:

„Accesul zilnic între orele 12,00 - 16,00 să fie exclusiv pentru cluburile și asociațiile sportive recunoscute de federațiile de specialitate. Sportivii și copiii vor plăti o taxă lunară la cluburi, care va fi achitată de către cluburi la autoritatea publică locală”.

Art. 2. De executarea prezentei hotărâri răspunde Administrația Complexului de agrement și sport „Mureșul”, Administrația domeniului public și Direcția economică.

5

Președinte de ședință ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria