Hotărârea nr. 45/2009

HCL 45 Privind aprobarea documentaiiei " Plan Urbanistic de Detaliu - str. Viile 1 Mai, nr. 51/A" studiu de amplasament pentru construire locuinia cu trei apartamente proprietari Urban Zoltan,Urban Orsolya Edith, Urban Rudolf, Urban Marta Eniko, Gergely Ibolya Erzsebet.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 45 din 29 ianuarie 2009

pentru aprobarea documentației

“Plan Urbanistic de Detaliu - str. Viile 1 Mai, nr. 51/A”

studiu de amplasament pentru construire locuința cu trei apartamente proprietari Urban Zoltan,Urban Orsolya Edith, Urban Rudolf, Urban Marta Eniko, Gergely Ibolya Erzsebet

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 15553 din 12.01.2009 prin "Arhitect Sef”privind aprobarea documentatiei ”Plan Urbanistic de Detaliu -str. Viile 1 Mai. nr. 51A”si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26, art. 32 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 20 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”b”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia “ Plan Urbanistic de Detaliu - str. Viile 1 Mai. nr. 51/A studiu de amplasament pentru construire locuinta cu trei apartamente pe terenul cu suprafata totala de 1000mp proprietatea privata a lui Urban Zoltan si Urban Orsolya Edith(1/3), Urban Rudolf si Urban Marta Eniko(1/3), Gergely Ibolya Erzsebet (1/3), teren identificat ca cel înscris în CF nr. 96735/N - Tîrgu Mures, nr. cad 4569 cu reglementarile urbanistice cuprinse în proiectul nr. 19/2008 întocmit de arh. Bako Lorant-proiect anexat care împreuna cu avizele detinatorilor de utilitati face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor planului urbanistic de detaliu se va realiza în conditiile studiului geotehnic si a celor impuse de catre Comisia tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului. Pentru obtinere autorizatie de construire se va prezenta decizia de scoatere a terenului din circuitul agricol, avizul Administratiei Domeniului Public obtinut pentru modul de solutionare a circulatiilor carosabile si pietonale la constructia propusa.

Art. 3. Prezenta documentatie de urbanism reglementeaza din punct de vedere urbanistic numai lotul descris si intra în vigoare sub conditia îndeplinirii art. 2.

Art. 4. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezentul plan urbanistic de detaliu.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin prin Arhitectul Sef.

Presedinte de sedinta

dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban