Hotărârea nr. 449/2009

HCL 449 Privind rectificarea bugetului local al Municipiului Tirgu Mure¦ pentru anul 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 449

din 17 decembrie 2009

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Tîrgu Mureș pentru anul 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr.1542 din 14.12.2009 prin Direcția Economică, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Tîrgu Mureș, pe anul 2009,

Ținând seama de prevederile art. 41 din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr.18 din 26.02.2009 publicată în M.O. nr.121/27.02.2009,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. “a”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. “a” și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Tîrgu Mures pe anul 2009, astfel:

A.VENITURILE BUGETULUI LOCAL

DENUMIRE INDICATOR

Buget 2009

Influente

Buget

rectificat 2009

1

2

3

4

I

VENITURI PROPRII

251,132,111

47,000

251,179,111

II

SUME DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT

112,545,861

-1,035,000

111,510,861

III

SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT SI DE LA ALTE BUGETE

60,289,629

0

60,289,629

IV

DONATII SI SPONSORIZARI

300,000

0

300,000

V

SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE

21,093,775

0

21,093,775

TOTAL VENITURI

445,361,376

-988,000

444,373,376

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Clasificatia aprobata incepand cu anul 2006,

Ordinul MFP nr.1025/2005

Buget 2009

Influente

Buget

rectificat 2009

0

1

2

3

4

VENITURI

445,361,376

-988,000

444,373,376

I

VENITURI CURENTE

341,644,721

-988,000

340,656,721

A

VENITURI FISCALE

319,043,349

-988,000

318,055,349

A1

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

138,942,488

8,000

138,950,488

A1

1 .

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

0

0

01.02.

Impozitul pe profit

0

0

01.02.01

Impozit pe profit de la agentii economici *)

0

0

03.02.18

Impozit pe veniturile din tranzactia proprietatilor imobiliare

0

0

A1

2

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

136,342,488

8,000

136,350,488

4.02

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

136,342,488

8,000

136,350,488

04.02.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

134,801,000

0

134,801,000

04.02.04

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

1,541,488

8,000

1,549,488

A1

3

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

2,600,000

2,600,000

5.02

Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital

2,600,000

2,600,000

05.02.50

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

2,600,000

2,600,000

A3

7.02

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

46,945,000

46,945,000

07.02.01

Impozit pe cladiri

41,455,000

41,455,000

07.02.02

Impozit pe terenuri

3,890,000

3,890,000

07.02.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

1,200,000

1,200,000

07.02.50

Alte impozite si taxe pe proprietate

400,000

400,000

A4

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

133,045,861

-1,035,000

132,010,861

11.02

Sume defalcate din TVA

112,545,861

-1,035,000

111,510,861

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru actiuni transferate sau noi cheltuieli publice, ch.pers.,invat.,burse,ch.pers.crese

105,489,000

-1,488,000

104,001,000

11.02.03

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru contribuția la producerea energiei termice livrate populatiei

0

0

11.02.04

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice

0

0

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

0

0

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

7,056,861

453,000

7,509,861

11.02.07

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru ajutor social și ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri

0

0

12.02

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

600,000

600,000

12.02.07

Taxe hoteliere

600,000

600,000

15.02

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

4,200,000

4,200,000

15.02.01

Impozit pe spectacole

200,000

200,000

15.02.50

Alte taxe pe servicii specifice

4,000,000

4,000,000

16.02

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

15,700,000

15,700,000

16.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport

13,100,000

13,100,000

16.02.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

1,400,000

1,400,000

16.02.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

1,200,000

1,200,000

A6

18.02

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

110,000

39,000

149,000

18.02.50

Alte impozite si taxe

110,000

39000

149,000

C

VENITURI NEFISCALE

22,601,372

22,601,372

C1

30.02.

VENITURI DIN PROPRIETATE

6,700,000

6,700,000

30.02.01

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

400,000

400,000

30.02.03

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

0

0

30.02.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

4,200,000

4,200,000

30.02.08

Venituri din dividende

0

0

30.02.50

Alte venituri din proprietate

2,100,000

2,100,000

C1

31.02

Venituri din dobanzi

0

0

31.02.03

Alte venituri din dobanzi

0

0

C2

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

15,901,372

15,901,372

33.02

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

5,150,000

5,150,000

33.02.08

Venituri din prestari de servicii

3,500,000

3,500,000

33.02.10

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

300,000

300,000

33.02.12

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

0

0

33.02.24

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

0

0

33.02.27

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

0

0

33.02.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

150,000

150,000

33.02.50

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

1,200,000

1,200,000

34.02

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE

3,401,372

3,401,372

34.02.02

Taxe extrajudiciare de timbru

901,372

901,372

34.02.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

2,500,000

2,500,000

35.02

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI

6,250,000

6,250,000

35.02.01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

3,100,000

3,100,000

35.02.02

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe

150,000

150,000

35.02.50

Alte amenzi, penalitati si confiscari

3,000,000

3,000,000

36.02

DIVERSE VENITURI

800,000

800,000

36.02.05

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

0

0

36.02.50

Alte venituri

800,000

800,000

37.02

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE

DECAT SUBVENTIILE

300,000

300,000

37.02.01

Donatii si sponsorizari

300,000

300,000

37.02.50

Alte transferuri voluntare

0

0

II

VENITURI DIN CAPITAL

22,333,251

22,333,251

39.02

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

22,333,251

22,333,251

39.02.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

300,000

300,000

39.02.03

Venituri din vanzarea locuintelor construite din

fondurile statului

500,000

500,000

39.02.04

Venituri din privatizare

500,000

500,000

39.02.07

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

21,033,251

21,033,251

III

IMPRUMUTURI OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

40.02

INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE

40.02.10

Imprumuturi temporare din trezoreria statului *)

40.02.11

Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa *)

40.02.50

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

IV

SUBVENȚII

81,383,404

81,383,404

42.02

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

60,289,629

60,289,629

A.

DE CAPITAL

18,973,667

18,973,667

42.02.01

Subvenții primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

5,978,000

5,978,000

42.02.03

Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe

0

0

42.02.04

Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local

0

0

42.02.05

Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si regulamente de urbanism-zona metropolitana

0

0

42.02.09

Subvenții primite pentru finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

0

0

42.02.10

Subvenții primite pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

20,000

20,000

42.02.12

Subventii din bugetul de stat pentru reabilitarea termica a locuintelor

7,000,000

7,000,000

42.02.14

Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar

3,895,000

3,895,000

42.02.19

Subvenții primite de bugetele locale pt.finantarea programului multianual de asistenta tehnica pt.pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin programul operational regional 2007-2013

2,080,667

2,080,667

B.

CURENTE

41,315,962

41,315,962

42.02.

Subventii pentru acordare sprijin fin.

40,891,962

40,891,962

42.02.20

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

14,626,962

14,626,962

42.02.21

Subventii pentru finantarea drepturilor acordate

persoanelor cu handicap

0

0

42.02.28

Subventii primite din Fondul de Interventie

0

0

42.02.29

Subvenții primite pentru lucrările de cadastru imobiliar

400,000

400,000

42.02.32

Subventii buget local compensare pret combustibil

22,835,000

22,835,000

42.02.33

Subventii pt.acordarea sprijin financiar la constituirea familiei

600,000

600,000

42.02.34

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzire

130,000

130,000

42.02.36

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru trusou nou nascuti

300,000

300,000

42.02.41

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

2,000,000

2,000,000

43.02

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

424,000

424,000

43.02.01

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru pentru protectia copilului

0

0

43.02.04

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj catre bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca

424,000

424,000

43.02.07

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru pers. cu handicap

0

0

43.02.08

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

0

0

V

45.02.

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate

21,093,775

21,093,775

45.02.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala

20,466,320

20,466,320

45.02.02

Fondul Social European

627,455

627,455

B.CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

DENUMIRE INDICATOR

Buget 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

1

2

3

4

T O T A L C H E L T U I E L I

445,361,376

-988,000

444,373,376

CHELTUIELI DE PERSONAL

138,231,080

-988,000

137,243,080

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

70,811,744

1,050,000

71,861,744

CHETUIELI DE REPARATII

48,907,271

0

48,907,271

DOBÂNZI

8,600,000

0

8,600,000

SUBVENȚII

49,295,436

0

49,295,436

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

46,000

0

46,000

ALTE TRANSFERURI

21,390,767

0

21,390,767

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

32,170,737

0

32,170,737

ASISTENTA SOCIALA

3,296,071

300,000

3,596,071

ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII, BURSE)

7,765,168

0

7,765,168

CHELTUIELI DE CAPITAL

53,322,918

-1,350,000

51,972,918

RAMBURSARI DE CREDITE

4,440,000

0

4,440,000

FOND DE REZERVA BUGETARA

7,084,184

0

7,084,184

DENUMIRE INDICATOR

Buget 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

1

2

3

4

T O T A L C H E L T U I E L I

445,361,376

-988,000

444,373,376

51.02. Autorități executive și legislative

22,501,743

0

22,501,743

CHELTUIELI DE PERSONAL

9,651,507

9,651,507

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

8,685,041

8,685,041

-cheltuieli de reparații

154,847

154,847

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

870,801

870,801

CHELTUIELI DE CAPITAL

3,139,547

3,139,547

54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

10,303,194

0

10,303,194

CHELTUIELI DE PERSONAL

862,058

862,058

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

796,952

0

796,952

-cheltuieli de reparații

20,000

20,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

FOND DE REZERVA BUGETARA

7,084,184

0

7,084,184

RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE

1,540,000

0

1,540,000

54.02.05.Fond de rezerva bugetara

7,084,184

7,084,184

54.02.07.Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațile publice locale

1,540,000

0

1,540,000

54.02.10 - Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor

1,679,010

0

1,679,010

CHELTUIELI DE PERSONAL

862,058

0

862,058

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

796,952

0

796,952

-cheltuieli de reparații

20,000

20,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

55.02.Dobanzi

8,600,000

8,600,000

DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE-Obligatiuni municipale

8,600,000

8,600,000

BUNURI SI SERVICII

0

0

0

56.02 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

16,000

16,000

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

16,000

0

16,000

61.02.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

10,029,922

10,029,922

CHELTUIELI DE PERSONAL

8,045,807

8,045,807

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

1,705,299

1,705,299

-cheltuieli de reparații

172,000

172,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

106,816

106,816

61.02.03.04 - Politie Comunitara

9,574,453

9,574,453

CHELTUIELI DE PERSONAL

7,805,110

7,805,110

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

1,553,527

1,553,527

-cheltuieli de reparații

170,000

170,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

45,816

45,816

61.02.05 Protecție civila

455,469

455,469

CHELTUIELI DE PERSONAL

240,697

240,697

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

151,772

151,772

-cheltuieli de reparații

2,000

2,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

61,000

61,000

65.02. INVATAMINT

119,888,480

-988,000

118,900,480

CHELTUIELI DE PERSONAL

98,301,000

-1,488,000

96,813,000

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

11,297,093

500,000

11,797,093

-cheltuieli de reparații

2,798,587

2,798,587

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE POSTADERARE

450,000

450,000

ASISTENTA SOCIALA

1,080,000

1,080,000

ALTE CHELTUIELI (BURSE)

296,800

296,800

CHELTUIELI DE CAPITAL

5,665,000

5,665,000

66.02. SANATATE

2,030,000

2,030,000

CHELTUIELI DE PERSONAL

1,400,000

1,400,000

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

600,000

600,000

-cheltuieli de reparatii

0

0

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

30,000

30,000

ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI DE CAPITAL

66.02.06.Spitale generale

30,000

30,000

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

0

0

-cheltuieli de reparatii

0

0

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

30,000

30,000

66.02.08 Servicii de sănătate publică

2,000,000

2,000,000

CHELTUIELI DE PERSONAL

1,400,000

1,400,000

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

600,000

600,000

66.02.50.Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

ASISTENTA SOCIALA

66.02.50.02.Alte institutii si acțiuni sanitare - centre sange

ASISTENTA SOCIALA

67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

26,901,133

550,000

27,451,133

CHELTUIELI DE PERSONAL

4,029,010

4,029,010

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

13,263,684

550,000

13,813,684

-cheltuieli de reparatii

977,611

977,611

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE POSTADERARE

506,104

506,104

ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)

7,468,368

7,468,368

CHELTUIELI DE CAPITAL

656,356

656,356

ALTE TRANSFERURI

0

0

67.02.03.30.Alte servicii culturale

2,254,320

2,254,320

BUNURI SI SERVICII

1,661,952

1,661,952

ALTE CHELTUIELI (ASOCIAȚII SI FUNDAȚII)

592,368

592,368

67.02.05.Servicii recreative si sportive

18,481,855

550,000

19,031,855

CHELTUIELI DE PERSONAL

4,029,010

4,029,010

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

6,142,774

550,000

6,692,774

-cheltuieli de reparații

977,611

977,611

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE POSTADERARE

506,104

506,104

ALTE CHELTUIELI (ASOCIAȚII SI FUNDAȚII)

6,170,000

6,170,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

656,356

656,356

67.02.05.01.Sport

7,284,255

7,284,255

BUNURI SI SERVICII

1,164,255

1,164,255

ALTE CHELTUIELI (ASOCIAȚII SI FUNDAȚII)

6,120,000

6,120,000

67.02.05.02.Tineret

872,104

872,104

BUNURI SI SERVICII

566,000

566,000

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE POSTADERARE

256,104

256,104

ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SIFUNDATII)

50,000

50,000

67.02.05.03. întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

10,325,496

550,000

10,875,496

CHELTUIELI DE PERSONAL

4,029,010

4,029,010

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

4,412,519

550,000

4,962,519

-cheltuieli de reparații

977,611

977,611

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE POSTADERARE

250,000

250,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

656,356

656,356

67.02.05.03.01.Sere

4,527,687

400,000

4,927,687

CHELTUIELI DE PERSONAL

2,398,968

2,398,968

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

2,009,153

400,000

2,409,153

-cheltuieli de reparatii

10,554

10,554

CHELTUIELI DE CAPITAL

109,012

109,012

67.02.05.03.02.CASM

5,797,809

150,000

5,947,809

CHELTUIELI DE PERSONAL

1,630,042

1,630,042

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

2,403,366

150,000

2,553,366

-cheltuieli de reparatii

967,057

967,057

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE POSTADERARE

250,000

250,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

547,344

547,344

67.02.06.Servicii religioase

878,000

878,000

BUNURI SI SERVICII

250,000

250,000

ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)

628,000

628,000

ALTE TRANSFERURI

0

0

67.02.50.Alte servicii in domeniul culturii, recreeri si religiei

5,286,958

5,286,958

BUNURI SI SERVICII

5,208,958

5,208,958

ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)

78,000

78,000

CHETUIELI DE CAPITAL

0

0

68.02.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

21,531,785

300,000

21,831,785

CHELTUIELI DE PERSONAL

10,927,328

10,927,328

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

3,139,510

3,139,510

-cheltuieli de reparatii

241,418

241,418

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE POSTADERARE

1,203,000

1,203,000

ALTE TRANSFERURI

363,000

363,000

ASISTENTA SOCIALA

2,216,071

300,000

2,516,071

CHELTUIELI DE CAPITAL

3,441,458

3,441,458

68.02.04.02.Asistenta acordata persoanelor in varsta

2,210,000

2,210,000

CHELTUIELI DE PERSONAL

1,468,000

1,468,000

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

400,000

400,000

-cheltuieli de reparații

0

0

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE POSTADERARE

312,000

312,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

30,000

30,000

68.02.05.Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

7,457,335

7,457,335

CHELTUIELI DE PERSONAL

6,357,335

6,357,335

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

0

0

ASISTENTA SOCIALA

1,100,000

1,100,000

68.02.06 Asistenta sociala pentru copii (Centrul de zi Rozmarin)

1,913,634

1,913,634

CHELTUIELI DE PERSONAL

379,318

379,318

BUNURI SI SERVICII

191,266

191,266

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE POSTADERARE

462,000

462,000

ASISTENTA SOCIALA

383,050

383,050

CHELTUIELI DE CAPITAL

150,000

150,000

ALTE TRANSFERURI

348,000

348,000

68.02.11.Crese

2,196,713

2,196,713

CHELTUIELI DE PERSONAL

1,022,675

1,022,675

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

901,787

901,787

-cheltuieli de reparații

241,418

241,418

CHELTUIELI DE CAPITAL-proiecte+relevee crese

30,833

30,833

68.02.15.Prevenirea excluderii sociale

2,097,353

300,000

2,397,353

BUNURI SI SERVICII

868,057

868,057

-cheltuieli de reparații

0

0

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE POSTADERARE

429,000

429,000

ASISTENTA SOCIALA

733,021

300,000

1,033,021

CHELTUIELI DE CAPITAL

67,275

68.02.15.01.Ajutor social-Azil de Noapte

1,382,651

300,000

1,682,651

BUNURI SI SERVICII

153,355

153,355

-cheltuieli de reparații

0

0

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE POSTADERARE

429,000

429,000

ASISTENTA SOCIALA

733,021

300,000

1,033,021

CHELTUIELI DE CAPITAL

67,275

67,275

68.02.15.02.Cantine de ajutor social

714,702

714,702

BUNURI SI SERVICII

714,702

714,702

68.02.50.Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

5,656,750

5,656,750

CHELTUIELI DE PERSONAL

1,700,000

1,700,000

BUNURI SI SERVICII

778,400

778,400

ALTE TRANSFERURI

15,000

15,000

ASISTENTA SOCIALA

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL-Dispeceratul Integrat de Urgente-bilet la ordin

3,163,350

3,163,350

70.02.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

64,064,577

-850,000

63,214,577

CHELTUIELI DE PERSONAL

5,014,370

500,000

5,514,370

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

12,008,984

0

12,008,984

-cheltuieli de reparatii

14,487,582

0

14,487,582

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE POSTADERARE

9,935,564

0

9,935,564

ALTE TRANSFERURI

5,222,767

0

5,222,767

CHELTUIELI DE CAPITAL

16,795,310

-1,350,000

15,445,310

RAMBURSARI DE CREDITE

600,000

0

600,000

70.02.03.Locuinte

10,871,381

-1,350,000

9,521,381

-cheltuieli de reparatii

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

10,871,381

-1,350,000

9,521,381

70.02.03.0LDezvoltarea sistemului de locuințe

10,871,381

-1,350,000

9,521,381

-cheltuieli de reparatii

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

10,871,381

-1,350,000

9,521,381

70.02.05. Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

5,587,767

5,587,767

ALTE TRANSFERURI

5,222,767

5,222,767

CHELTUIELI DE CAPITAL

365,000

365,000

70.02.06.Iluminat public si electrificari rurale

9,047,299

0

9,047,299

BUNURI SI SERVICII

3,086,004

3,086,004

-cheltuieli de reparatii

5,681,295

5,681,295

CHELTUIELI DE CAPITAL

280,000

280,000

Extindere iluminat public

0

0

70.02.50. Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

38,558,130

500,000

39,058,130

CHELTUIELI DE PERSONAL

5,014,370

500,000

5,514,370

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

8,922,980

0

8,922,980

-cheltuieli de reparatii

8,806,287

0

8,806,287

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE POSTADERARE

9,935,564

0

9,935,564

CHELTUIELI DE CAPITAL

5,278,929

0

5,278,929

RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE

600,000

0

600,000

70.02.50.01.Adm.Gradinii Zoologice si a Platoului Cornesti

9,061,946

0

9,061,946

CHELTUIELI DE PERSONAL

814,917

814,917

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

1,327,321

1,327,321

-cheltuieli de reparatii

213,081

213,081

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE POSTADERARE

6,701,627

6,701,627

CHELTUIELI DE CAPITAL

5,000

5,000

70.02.50.02.Serviciul UtilitatiMunicipale

6,667,347

350,000

7,017,347

CHELTUIELI DE PERSONAL

2,010,897

350,000

2,360,897

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

2,426,953

2,426,953

-cheltuieli de reparatii

882,984

882,984

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE POSTADERARE

312,000

312,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

1,034,513

1,034,513

70.02.50.03.Administratia domeniului public

22,228,837

150,000

22,378,837

CHELTUIELI DE PERSONAL

2,188,556

150,000

2,338,556

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii

5,168,706

5,168,706

-cheltuieli de reparații

7,710,222

7,710,222

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE POSTADERARE

2,921,937

2,921,937

CHELTUIELI DE CAPITAL

4,239,416

4,239,416

70.02.50.04.Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiții

600,000

600,000

RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE

600,000

600,000

74.02.PROTECTIA MEDIULUI

25,727,167

25,727,167

BUNURI SI SERVICII

18,396,156

18,396,156

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE POSTADERARE

304,322

304,322

CHELTUIELI DE CAPITAL-Instalatie de compactare deseuri-bilet la ordin

7,026,689

7,026,689

74.02.05.Salubritate si gestiunea deșeurilor

18,900,478

18,900,478

74.02.05.01.Salubritate

18,900,478

18,900,478

BUNURI SI SERVICII

18,596,156

18,596,156

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE POSTADERARE

304,322

304,322

74.02.05.02.Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

74.02.06.Canalizarea si tratarea apelor reziduale

CHELTUIELI DE CAPITAL

80.02.ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

2,266,338

2,266,338

BUNURI SI SERVICII

812,520

812,520

ALTE TRANSFERURI (programe de dezvoltare)

150,000

150,000

CHELTUIELI DE CAPITAL-proiecte UE

1,303,818

1,303,818

80.02.01.Actiuni generale economice si comerciale

1,453,818

1,453,818

80.02.01.10.Programe de dezvoltare regionala si sociala

1,453,818

1,453,818

CHELTUIELI DE CAPITAL-proiecte UE, din care:

1,453,518

1,453,518

81.02. COMBUSTIBILI SI ENERGIE

49,690,000

49,690,000

81.02.06.Energie termica

49,690,000

49,690,000

CONTRIBUTIE DIFERENTE DE PRET ENERGIE TERMICA

38,835,000

38,835,000

ALTE TRANSFERURI-cartierul Unirii+lucr. executate

10,855,000

10,855,000

84.02.TRANSPORTURI

81,811,037

81,811,037

BUNURI SI SERVICII din care:

106,505

0

106,505

-cheltuieli de reparații din care:

30,055,226

0

30,055,226

credit furnizor

4,500,000

4,500,000

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE POSTADERARE

18,900,946

0

18,900,946

SUBVENTII

10,460,436

10,460,436

CHELTUIELI DE CAPITAL

15,187,924

0

15,187,924

ALTE TRANSFERURI-leasing autobuze

4,800,000

4,800,000

RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE

2,300,000

2,300,000

84.02.03. Transport rutier

81,811,037

81,811,037

BUNURI SI SERVICII din care:

106,505

106,505

-cheltuieli de reparații din care:

30,055,226

0

30,055,226

credit furnizor

4,500,000

4,500,000

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE POSTADERARE

18,900,946

18,900,946

SUBVENTII

10,460,436

10,460,436

ALTE TRANSFERURI

4,800,000

4,800,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

15,187,924

0

15,187,924

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE

2,300,000

2,300,000

84.02.03.01.Drumuri si poduri

1,295,405

1,295,405

-cheltuieli de reparații

1,295,405

1,295,405

84.02.03.02.Transport in comun

15,260,436

15,260,436

SUBVENȚII

10,460,436

10,460,436

ALTE TRANSFERURI-leasing autobuze

4,800,000

4,800,000

84.02.03.03.Strazi

62,955,196

62,955,196

BUNURI SI SERVICII mai puțin reparații

106,505

106,505

-cheltuieli de reparații din care:

28,759,821

28,759,821

credit furnizor

4,500,000

4,500,000

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE POSTADERARE

18,900,946

18,900,946

CHELTUIELI DE CAPITAL

15,187,924

15,187,924

84.02.03.50.Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiții

2,300,000

2,300,000

RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE

2,300,000

2,300,000

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primăriei și ceilalți ordonatori de credite, finanțați din bugetul local al municipiului.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria