Hotărârea nr. 447/2009

HCL 447 Privind rectificarea bugetului local al Municipiului Tirgu Mure¦ pentru anul 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 447 din 19 noiembrie 2009

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Tîrgu Mureș pentru anul 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr 1430 din 19.11.2009 prin Direcția Economică, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Tîrgu Mureș, pe anul 2009,

Ținând seama de prevederile art. 41 din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18 din 26.02.2009 publicată în M.O. nr. 121/27.02.2009,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. “a”, art. 45, alin. (1) și alin. (2), lit. “a” și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures pe anul 2009, astfel:

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

RON

DENUMIRE INDICATOR

Buget 2009

Influente

(+,-)

Buget

rectificat

2009

1

2

3

4

T O T A L C H E L T U I E L I

445.361.376

-

445.361.376

70.02.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

69.564.577

-5.500.000

64.064.577

CHELTUIELI DE CAPITAL

22.545.310

-5.500.000

17.045.310

70.02.03.01.Dezvoltarea sistemului de locuinte

16.371.381

-5.500.000

10.871.381

CHELTUIELI DE CAPITAL-, din care:

16.371.381

-5.500.000

10.871.381

Achiziții teren și clădiri

8.000.000

-5.500.000

2.500.000

84.02.TRANSPORTURI

76,311,037

+5.500.000

81.811.037

84.02.03.03.Strazi

59.755.196

+5.500.000

65.255.196

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

15,187,924

+5.500.000

20.687.924

-Modernizare străzi ISPA

1.250.349

+5.500.000

6.750.349

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primăriei și ceilalți ordonatori de credite, finanțați din bugetul local al municipiului.

Președinte de ședință

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban