Hotărârea nr. 446/2009

HCL 446 Privind aprobarea modificarii Hataririlor Consiliului local municipal nr. 31/2006, nr. 71/2006, nr. 210/2007, nr. 308/2007, respectiv nr. 384/2007 referitoare la aprobarea obiectivelor de investiiii directe de interes local pentru care se va angaja un credit bancar de tip linie de finaniare "Bridge Loan".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 446

din 19 noiembrie 2009

privind aprobarea modificării Hătărârilor Consiliului local municipal nr. 31/2006,

nr. 71/2006, nr. 210/2007, nr. 308/2007, respectiv nr. 384/2007 referitoare la aprobarea obiectivelor de investiții directe de interes local pentru care se va angaja un credit bancar de tip linie de finanțare “Bridge Loan”

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 64 din 28.06.2007 privind datoria publică, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 1341din 19.11.2009 prin Direcția Economică, privind aprobarea modificărilor la Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2006,

Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2006 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 71/2006, referitoare la aprobarea obiectivelor de investiții directe de interes local pentru care se va angaja un credit bancar de tip linie de finanțare „Bridge Loan”,

Tinând cont de prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 209/2007, nr. 210/2007 , nr. 308/2007, respectiv nr. 384/2007,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) și (4), lit. ” b”, art. 45, alin. (2), art. 63, alin. (1), lit. ”c” și alin. (4), lit. ”c” precum și art. 115, alin. (1), lit. ”b”, alin. (3), (5) și (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2006, astfel cum a fost modificat prin articolul 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 71/2006 precum și art. 1 din Hotărârile Consiliului local nr. 210/2007, nr. 308/2007 și nr. 384/2007, care va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - Se aproba lista obiectivelor de investiții directe finanțate de Primăria Municipiului Târgu Mureș, pentru care se va angaja un credit bancar de tip linie de finanțare revolving de tip,,.Bridge Loan” si doua emisiuni de obligațiuni, după cum urmează:

nr. crt.

Denumirea obiectivului de investitii

Valoarea

1

Modernizare locuințe sociale

1.121.220,15

str. Rovinari nr 24A

570.806,15

str. Rovinari nr. 24B

550,414,00

2

Reabilitare pod Călărași

575.461,00

3

Modernizare 4 străzi

23.888.456,00

B-dul 22 Dec 1989

6.000.000,00

str. Cutezanței

3.445.261,00

B-dul Pandurilor

6.043.195,00

B-dul 1 Dec 1918

8.400.000,00

4

Modernizare str. Al. Papiu Ilarian

0,00

5

Amenajare parcare Bulevard

600.000,00

6

Modernizare P-ța Teatrului

1.574.300,00

7

Stație de epurare la groapa de gunoi

900.000,00

8

Calea Sighișoarei

10.453.732,85

9

Modernizare conducte energie termică

1.500.000,00

10

Modernizare str. Tudor Vladimirescu

2.520.000,00

11

Amenajare inersecție P-ța Victoriei

2.610.000,00

12

Modernizare piscina “mg. Mircea Birău”

720.000,00

13

Achiziție clădiri sociale SC ROMCAB SA

5.536.830,00

TOTAL

52.000.000,00

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local nr. 31/2006, nr. 71/2006, nr. 210/2007, nr. 308/2007 și nr. 384/2007 rămân nemodificate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș, care va fi împuternicit să semneze toate documentele și actele necesare.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului și Prefectului Județului Mureș și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Tîrgu Mureș, precum și pe pagina de internet www.tirgumures.ro.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban