Hotărârea nr. 443/2009

HCL 443 Privind modificarea Hotaririi Consiliului local nr. 386 din 07 octombrie 2009 referitoare la susiinerea proiectului "Reabilitarea ¦i modernizarea Colegiului Naiional ALEXANDRU PAPIU ILARIAN, din localitatea Tirgu Mure¦, judeiul Mure¦".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 443

din 19 noiembrie 2009

privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 386 din 07 octombrie 2009 referitoare la susținerea proiectului „Reabilitarea și modernizarea Colegiului Național ALEXANDRUPAPIUILARIAN, din localitatea Tîrgu Mureș, județul Mureș”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 333 din 17.11.2009 întocmită de Direcția Comunicare, Proiecte de Finanțare Internațională și Resurse Umane privind susținerea cererii de finanțare pentru „Reabilitarea și modernizarea Colegiului Național ALEXANDRU PAPIU ILARIAN, din localitatea Tîrgu Mureș, județul Mureș” de către Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureș,

În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b” și „c”, alin. (4), lit. „d” și „e”, alin. (5), lit. „c”, alin. (6), lit. „a”, pct. 17, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 386 din 07 octombrie 2009, acesta urmând a avea următorul cuprins:

“Se aprobă proiectul cu titlul: „Reabilitarea și modernizarea Colegiului Național ALEXANDRUPAPIUILARIAN, din localitatea Tîrgu Mureș, județul Mureș”

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 386 din 07 octombrie 2009, acesta urmând a avea următorul cuprins:

„Se aprobă cofinanțarea Municipiului Tîrgu Mureș pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea Colegiului Național ALEXANDRU PAPIU ILARIAN, din localitatea Tîrgu Mureș, județul Mureș” cu suma de 209.331 lei reprezentând 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului”.

Art. 3. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 386 din 07 octombrie 2009, acesta urmând a avea următorul cuprins:

„Se aprobă suportarea de către Municipiul Tîrgu Mureș a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum și a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului”.

Art. 4. Se aprobă asigurarea de către Municipiul Tîrgu Mureș a sumelor necesare pentru acoperirea contribuției din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către Municipiul Tîrgu-Mureș până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management.

Art. 5. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică, Direcția Comunicare, Proiecte cu Finanțare Internațională și Resurse Umane.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban