Hotărârea nr. 442/2009

HCL 442 Privind susiinerea proiectului "Eficacitate organizaiionala prin formarea resurselor umane la nivelul Municipiului Tirgu Mure¦".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 442 din 19 noiembrie 2009

privind susținerea proiectului

“Eficacitate organizațională prin formarea resurselor umane la nivelul Municipiului Tîrgu Mureș”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 336 din 17.11.2009 întocmită de Direcția Comunicare, Proiecte cu Finanțare Internațională și Resurse Umane privind susținerea cererii de finanțare pentru proiectul “Eficacitate organizațională prin formarea resurselor umane la nivelul Municipiului Tîrgu Mureș”, de către Consiliul local municipal Tîrgu Mureș,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit.„d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă aplicarea de către Municipiul Tîrgu Mureș a proiectului “Eficacitate organizațională prin formarea resurselor umane la nivelul Municipiului Tîrgu Mureș”, în valoare totală de 500.000 lei - valoarea totală eligibilă a proiectului, fără TVA în vederea contractării unei finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative Axa prioritară I „Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenție 1.3 Îmbunătățirea eficacității organizaționale, Operațiunea Module de pregătire în domenii ca achizițiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea și managementul proiectelor, etc.

Art. 2. Se aprobă contribuția proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului, în valoare de 10000 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Art. 3. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică, Direcția Comunicare, Proiecte cu Finanțare Internațională și Resurse Umane.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban