Hotărârea nr. 441/2009

HCL 441 Privind susiinerea cererii de finaniare pentru proiectul "MODERNIZARE ¦i REABILITARE SPAiII PUBLICE DE AGREMENT "PLATOUL CORNE¬TI" DIN TIRGU MURE¬", in vederea aplicarii pentru contractarea unei finaniari nerambursabile prin Programul Operaiional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 5. - Dezvoltarea durabila ¦i promovarea turismului, domeniul major de interveniie 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale ¦i cre¦terea calitaiii serviciilor turistice.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 441

din 19 noiembrie 2009

privind susținerea cererii de finanțare pentru proiectul „MODERNIZARE și REABILITARE SPAȚII PUBLICE DE AGREMENT „PLATOUL CORNEȘTI” DIN TÎRGU MUREȘ”, în vederea aplicării pentru contractarea unei finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 5. - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, domeniul major de intervenție 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive nr.338 din 17.11.2009, a Administrației Domeniului Public privind susținerea cererii de finanțare pentru proiectul „MODERNIZARE și REABILITARE SPAȚII PUBLICE DE AGREmEnT „PLATOUL CORNEȘTI” DIN TÎRGU MUREȘ”, în vederea aplicării pentru contractarea unei finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b” și „c”, alin. (4), lit. „b” și „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă proiectul cu titlul „MODERNIZARE și REABILITARE SPAȚII PUBLICE DE AGREMENT „PLATOUL CORNEȘTI” DIN TÎRGU MUREȘ” în vederea aplicării pentru contractarea unei finanțări nerambursabile prin POR 2007-2013.

Art. 2. Se aprobă cofinanțarea Municipiului Tîrgu Mureș pentru proiectul „MODERNIZARE și REABILITARE SPAȚII PUBLICE DE AGREMENT „PLATOUL CORNEȘTI” DIN TÎRGU MUREȘ” cu suma de minim 4.909.740,09 RON, reprezentând minim 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Art. 3. Se aprobă suportarea de către Municipiul Tîrgu Mureș a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 1.710.481,07 RON, precum și a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului.

Art. 4. Se aprobă asigurarea de către Municipiul Tîrgu Mureș a sumelor necesare pentru acoperirea contribuției din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către Municipiul Tîrgu Mureș până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management.

Art. 5. Orice fel de cheltuieli privind acest proiect se pot efectua numai după semnarea contractului de finanțare.

Art. 6. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică, Direcția Comunicare, Proiecte cu Finanțare Internațională și Resurse Umane.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban