Hotărârea nr. 440/2009

HCL 440 Privind transmiterea in folosinia gratuita Companiei Naiionale de Investiiii - C.N.I.-S.A. a terenului in suprafaia de 3300 mp, situat in Tirgu Mure¦, Str. Milcovului, nr. 1-5, in incinta Grupului ¬colar "Aurel Per¦u", pe durata construirii obiectivului "Sala de Sport".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 440 din 18 noiembrie 2009

privind transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții - C.N.I.-S.A. a terenului în suprafață de 3300 mp, situat în Tîrgu Mureș, Str. Milcovului, nr. 1-5, în incinta Grupului Școlar “Aurel Perșu”, pe durata construirii obiectivului “Sala de Sport”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința extraordinară de lucru,

Văzînd expunerea de motive nr. 517 din 16.11.2009, a Serviciului de Investiții și Control Investiții, privind trecerea în folosință gratuită, către Compania Națională de Investiții S.A., a terenului în suprafață de 3300 mp, situat în Tîrgu Mureș, Str. Milcovului, nr. 1-5, în incinta Grupului Școlar “Aurel Perșu”, în vederea amplasării unei săli de sport conform planului de situație anexat, pentru a fi cuprins în Programul “Săli de Sport” al Companiei Naționale de Investiții S.A.,

În conformitate cu dispozițiile art.36, alin.1, alin. 2 lit.”b” și „c”, alin.4 lit. „d” și „e”, alin.5 lit. „c” , alin.6 lit. „a”, pct.17, art.45 alin.1, art.115 alin.1, lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții

  • - C.N.I.-S.A. a terenului în suprafață de 3300 mp, situat în Tîrgu Mureș, Str. Milcovului, nr. 1-5, în incinta Grupului Școlar “Aurel Perșu”, identificat potrivit planului de situație și extrasului de Carte Funciară nr. D. 52309 din data de 12.10.2007 al Cărții Funciare nr. 96273/N, nr. cadastral 4857/1/1/1 (3514), anexate, și care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Terenul identificat la pct. 1 face parte integrantă din domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș și se transmite în folosință gratuită SC Compania Națională de Investiții SA pe toată durata realizării construcției Sală de Sport.

Art. 3. Predarea terenului se va face în condițiile legii, pe bază de protocol de predare primire între Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureș și SC Compania Națională de Investiții

  • - CNI SA.

Art. 4. Se aprobă suportarea din bugetul local a contravalorii lucrărilor de sistematizare pe verticală a amplasamentului, racorduri la utilități, întreținerea și exploatarea obiectivului de investiție.

Art. 5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează aparatul propriu de specialitate al primarului prin Serviciul Investiții și Control Investiții.

Contrasemnează

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ing. Sergiu Claudiu Maior


Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria