Hotărârea nr. 44/2009

HCL 44 Privind aprobarea avizului de oportunitate pentru intocmire documentaiie "Planul Urbanistic Zonal - vila locuinie colective - str. Corne¦ti, nr. 82E" Beneficiar S.C. "World Imobiliare" S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 44

din 29 ianuarie 2009

privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentație ”Planul Urbanistic Zonal - vila locuințe colective - str. Cornesti, nr. 82E” Beneficiar S.C. ”World Imobiliare” S.R.L.

Consiliul local municipal Urgii Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 15835 din 08.01.2009 prin "Arhitect Sef” privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie ”Planul Urbanistic Zonal - vila locuinte colective - str. Cornesti, nr. 82E” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”b”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire ”Planul Urbanistic Zonal - vila locuinte colective - str. Cornesti, nr. 82E”, beneficiar S.C. ”World Imobiliare” S.R.L.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 2/08.01.2009 emis pentru întocmire P.U.Z. - vila de locuinte colective, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. va detalia toate unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin prin Arhitectul Sef.

Presedinte de sedinta

dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI SI GESTIUNE DATE URBANE

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

Nr. 2 din 08.01.2009

Solicitant: SC”World Imobiliare”SRL, pta Teatrului, nr.14/ 3

Nr. cerere: 15835 din 23.12.2008

Obiectiv:   Vile locuinte colective- strada Cornesti, nr.82/E

Reglementari existente : UTR”LV1z” si UTR”LVV”

Zona locuinte individuale cu regim de înaltime P,P+M situate pe versanti slab construiti în conditii de densitate redusa si zona caselor de vacanta amplasate pe terenuri de gradini,vii, livezi realizat din materiale usoare în conditii de densitate foarte redusa, lipsite de echipamente tehnico-edilitare.

Regim de înaltime: pentru UTR”LV1”, înaltimea maxima admisibila la cornisa, 7,0m(P+1) iar pentru UTR”LVV”-înaltimea mxima admisibila la cornisa, 4,0m(P+M).

Retrageri obligatorii: fata de aliniament la min 4,0m si 5,0m, fata de limita posterioara a parcelei la min 5,0m iar fata de limitele laterale ale parcelei la min 3,0m, conditionat de regimul de construire numai izolat.

POTmax= 20% si 5%;CUTmax=0,6 si 0,1.

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a avizat favorabil cererea beneficiarului conform procesului verbal nr.5/08.01.2009, anexat prezentei, respectiv în conditiile realizarii unei constructii monobloc si pe baza unui studiu de stabilitate a terenului, cu urmatoarele reglementari:

  • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

-zona delimitata de strazile Garofitei-Cornesti-Posada si drumul de legatura nemodernizat dintre str.Cornesti si str. Posada.

  • •  Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti: -zona de locuit

  • •  Reglementari obligatorii si dotari de interes public necesare -POTmax 25%, CUTmax=0,72

-regim de înaltime maxP+1E+M

-aliniamentele se vor stabili prin PUZ

-echipare tehnico edilitara

-transformarea în corp de strada de categoaria a IlI-a a drumului de legatura dintre str. Cornesti si str.Posada

În urma analizarii solicitarii,Consiliul Local Municipal Tîrgu Mures a aprobat prin HCLM nr. din          avizul prealabil de oportunitate pentru

întocmire „PUZ- vila locuința colectiva, str. Cornesti nr.82/E”.

ARHITECT SEF,

arh. Mihet Florina Daniela