Hotărârea nr. 439/2009

HCL 439 Privind restituirea taxei de debran¦are pentru unele persoane din Municipiul Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 439 din 3 noiembrie 2009

privind restituirea taxei de debranșare pentru unele persoane din Municipiul Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de

29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,

Având în vedere propunerile făcute în plenul ședinței Consiliului local municipal de către d-nul consilier Maior Sergiu Claudiu, văzând și stadiul derulării cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești raportat la sistemul S.A.C.E.T. Tîrgu Mureș,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14, art. 45, alin. (2) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă restituirea taxei de debranșare către următoarele persoane: Kovacs Viorica și Căldărariu Marius, domiciliați în Tîrgu Mureș, str. Vasile Goldiș, nr. 3, ap. 5 și 6.

Art. 2. În măsura identificării și a altor persoane, aflate în aceeași situație, se delegă autoritatea publică locală să efectueze restituirea sumelor achitate cu acest titlu către proprietarii apartamentelor din Tîrgu Mureș.

Art. 3. De executarea prezentei hotărâri răspunde Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Administrația domeniului public precum și S.C. Energomur S.A.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban