Hotărârea nr. 438/2009

HCL 438 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal conversie funciionala zona pentru construire blocuri de locuinie colective - str. Depozitelor, fn" ¦i a regulamentului local de urbanism aferent, beneficiar Municipiul Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 438 din 3 noiembrie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism

”Plan Urbanistic Zonal conversie funcțională zonă pentru construire blocuri de locuințe colective - str. Depozitelor, fn” și a regulamentului local de urbanism aferent beneficiar Municipiul Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de 29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 12849 din 30.10.2009 prin compartimentul "Arhitect Șef” privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal conversie funcțională zonă pentru construire blocuri de locuințe colective - str. Depozitelor, fn” și a regulamentului local de urbanism aferent și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism urbanism ”Plan Urbanistic Zonal conversie funcțională zonă pentru construire blocuri de locuințe colective - str. Depozitelor, fn” pe terenul în suprafață totală de 12128mp proprietatea Statului Român, identificat ca fiind cel notat în CF nr. 7240 - Tîrgu Mureș, nr. top 4816/2/2; 4817/1/2/1 cu reglementările cuprinse în proiectul nr. 09 - 02/2009 elaborat de S.C. ”Geplan” S.R.L. - arhitecți urbaniști Glăja Eugen și Raus Adriana - proiect anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va realiza în condițiile regulamentului local de urbanism aferent P.U.Z. și a celor impuse prin avizele solicitate prin intermediul certificatului de urbanism nr. 1281/2009 care a stat la baza elaborării P.U.Z. - ului.

Art. 3. Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona studiată prin prezenta documentație.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea, prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban