Hotărârea nr. 437/2009

HCL 437 Privind numirea unui mandatar judiciar, in cauzele privind anularea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 378/01.10.2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 437 din 3 noiembrie 2009

privind numirea unui mandatar judiciar, în cauzele privind anularea

Hotărârii Consiliului local municipal nr. 378/01.10.2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de

29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,

Văzând Expunerea de motive nr._______din____________________2009

privind numirea unui mandatar judiciar, în cauzele privind anularea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 378/01.10.2009, prezentată de Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș,

În temeiul art. 36, alin. (1) și alin. (9), art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se numește mandatar al Consiliului local municipal d-nul av. Frâncu Adrian, în cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești, având ca obiect anularea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 378/01.10.2009.

Art. 2. Mandatarul Consiliului local municipal va depune, după fiecare termen de judecată, informări asupra stadiului soluționării cauzelor la Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș, care le va aduce la cunoștința autorității publice locale, deliberative, spre cele legale.

Art. 3. De executarea prezentei hotărâri răspunde mandatarul judiciar și Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban