Hotărârea nr. 435/2009

HCL 435 Privind acceptarea unor donaiii ¦i trecerea unor terenuri in proprietatea Municipiului Tirgu Mure¦ de la Frincean Victor Marius ¦i Birsan Dumitru.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 435

din 3 noiembrie 2009

privind acceptarea unor donații și trecerea unor terenuri în proprietatea

Municipiului Tîrgu Mureș de la Frâncean Victor Marius și Bârsan Dumitru

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de 29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 764 din 21.10.2009, prin Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic, privind acceptarea unor donații și trecerea unor terenuri în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș de la Frâncean Victor Marius și Bârsan Dumitru,

Având în vedere prevederile art. 1 din Decretul nr. 478/1954 cu privire la donațiile făcute statului,

In temeiul art. 36, art. 45, alin. (3), art. 115, lit. „b” și art. 121, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donațiile de la Frâncean Victor Marius și Bârsan Dumitru, și se trec în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș terenurile în suprafață de 328 mp și 482 mp - drum - situate în Tîrgu Mureș, str. Gurghiului, fn, cuprinse în CF nr. 121851, nr. Top. 5164/29/2/1/1/5, 5164/29/2/1/2/5, 5164/29/2/1/3/5, nr. cad. 2947/5 și CF nr. 123753, nr. cad. 123753.

Art. 2. Se desemnează d-na Moldovan-Petruț Luminița, consilier juridic în cadrul Biroului Juridic al Administrației Domeniului Public, pentru încheierea actului autentic la notarul public.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Administrația Domeniului Public și persoana nominalizată la art. 2.

Președinte de ședință

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban