Hotărârea nr. 434/2009

HCL 434 Privind constituirea fondului de premiere in limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2009 ¦i stabilirea criteriilor ¦i condiiiilor de utilizare ale acestuia

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 434 din 3 noiembrie 2009

privind constituirea fondului de premiere în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2009 și stabilirea criteriilor și condițiilor de utilizare ale acestuia

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de 29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 505 din 19.10.2009 prin Direcția comunicare, proiecte cu finanțare internațională și resurse umane,

În conformitate cu art. 21 din Ordonanța nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici , precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007 , modificată prin Ordonanța 9/2008 și ale art. 12 din Ordonanța nr. 10/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, coroborat cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai - decembrie 2009,

În baza art. 46(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001,

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se constituie fondul de premiere al funcționarilor publici, reprezentând 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2009, pentru funcțiile publice prevăzute în statul de funcții.

Art. 2. Se constituie fondul de premiere al personalului contractual, reprezentând 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2009, pentru personalul contractual prevăzute în statul de funcții.

Art. 3. Primarul municipiului Tîrgu Mureș va utiliza fondurile de premiere constituite cu respectarea următoarelor criterii și condiții :

  • -  valoarea maximă până la nivelul căreia se stabilește premiul individual se determină prin stabilirea contribuției fiecărui salariat (funcționar public și personal contractual) la fondul de salarii și nu va fi mai mare decât salariul de bază actual(grila);

  • -  beneficiază de premii toate persoanele care, în urma ultimei evaluări profesionale individuale au obținut cel puțin calificativul „bun” și nu au fost sancționate disciplinar în această perioadă și care, în prezent, au raporturi de serviciu, respectiv contracte de muncă în derulare;

  • -  funcționarilor publici ale căror raporturi de serviciu și personalului contractual ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate li se vor acorda premiul proporțional cu perioada efectiv lucrată.

Art. 4. Fondurile de premiere, constituite în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, vor fi utilizate în luna decembrie a anului 2009, în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv aceste fonduri de premiere.

Art. 5. Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția economică și Direcția comunicare, programe cu finanțare internațională și resurse umane.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban