Hotărârea nr. 433/2009

HCL 433 Privind respingerea proiectului de hotarire de revocare a Hotaririi Consiliului local municipal nr. 362/10.09.2009 referitoare la aprobarea amplasarii bustului pentru comemorarea Generalului ¬tefan Gu¦a pe aleea pietonala de pe Bulevardul Cetaiii.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 433

din 3 noiembrie 2009

privind respingerea proiectului de hotărâre de revocare a Hotărârii Consiliului local municipal nr. 362/10.09.2009 referitoare la aprobarea amplasării bustului pentru comemorarea Generalului Ștefan Gușă pe aleea pietonală de pe Bulevardul Cetății

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de 29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,

Văzând Expunerea de motive nr. 392 din 28.09.2009 prezentată de grupul de consilieri locali U.D.M.R. privind revocarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 362/10.09.2009 referitoare la aprobarea amplasării bustului pentru comemorarea Generalului Ștefan Gușă pe aleea pietonală de pe Bulevardul Cetății, Notele Secretarului Municipiului Tîrgu Mureș nr. 393/2009 și 431/2009 precum și intervențiile consilierilor locali municipali din plenul ședinței Consiliului local municipal,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 42, alin. (5), art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, respectiv art. 73, alin. (3) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureș adoptat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 143/23.12.2004,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se respinge proiectul de hotărâre privind revocarea integrală a Hotărârii Consiliului local municipal nr. 362/10.09.2009 referitoare la aprobarea amplasării bustului pentru comemorarea Generalului Ștefan Gușă pe aleea pietonală de pe Bulevardul Cetății.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban