Hotărârea nr. 432/2009

HCL 432 Privind aprobarea documentaiiei documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementari pentru extindere ¦i mansardare cladire de cultura Teatrul Ariel pentru copii ¦i tineret- str. Poligrafiei, nr. 4" ¦i regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z., Beneficiar Consiliul Judeiean Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 432 din 3 noiembrie 2009

privind aprobarea documentației documentației de urbanism

“Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru extindere și mansardare clădire de cultură Teatrul Ariel pentru copii și tineret- str. Poligrafiei, nr. 4”

și regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z., Beneficiar Consiliul Județean Mureș

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de 29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 12329 din 06.10.2009 prin compartimentul "Arhitect Șef” privind aprobarea documentației de urbanism “Plan Urbanistic Zonal -stabilire reglementări pentru extindere și mansardare clădire de cultură Teatrul Ariel pentru copii și tineret- str. Poligrafiei, nr. 4” și a regulamentului local de urbanism aferent și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru extindere și mansardare clădire de cultură Teatrul Ariel pentru copii și tineret, str. Poligrafiei, nr. 4”, imobil aparținând domeniului public al Județului Mureș conform extras de carte funciară nr. 94239/N - Tîrgu Mureș cu reglementările cuprinse în proiectul nr. 109/2009 întocmit de S.C. ”Arhitecton” S.R.L. - arhitect urbanist Angela Kovacs, proiect anexat care împreună cu avizele, acordurile și studiile prezentate face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta documentație de urbanism intră în vigoare în următoarele condiții:

  • - Caracter zonă - UTR ”CP2”- zona centrală adiacentă nucleului istoric, formată din inserții de clădiri realizate în ultimele decenii în interiorul zonei protejate

  • - Indicatori urbanistici:

Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului: POTmax = 80%; CUTmax = 2,5 pentru imobilele aparținând administrației publice centrale sau locale; CUTmax = 1,8pentru imobilele proprietate privată.

Art. 3. Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent asigură normele obligatorii autorizării lucrărilor de construcții, modificând și completând prevederile planului urbanistic general pentru zona studiată.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Florea Dorin, prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban