Hotărârea nr. 431/2009

HCL 431 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinia unifamiliala - str. Podeni, nr. 50" beneficiari Csegedi Zoltan ¦i Csegedi Reka Imola.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 431 din 3 noiembrie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism

„Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială - str. Podeni, nr. 50” beneficiari Csegedi Zoltan și Csegedi Reka Imola

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de 29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 11926 din 08.10.2009 prin "Arhitect Șef” pentru întocmire documentație de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială - str. Podeni, nr. 50” și avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism pentru întocmire „Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială - str. Podeni, nr. 50”pe terenul în suprafață de 402 mp, proprietatea peivată a lui Csegedi Zoltan și Csegedi Reka Imola(1/1), teren identificat ca cel înscris în CF nr. 97384/N - Tîrgu Mureș cu nr. cadastral 5383, cu reglementările cuprinse în proiectul nr. 5/2009 întocmit de B.I.A. c.a. Leszai Eniko T.N.A. 560, arh. urbanist Keresztes Geza - proiect anexat care împreună cu avizele prezentate face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta documentație de urbanism intră în vigoare în următoarele condiții:

  • - Caracter zonă - UTR ”L2cz”- subzona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri retrase de la aliniament, cu regim de construire izolat, continuu sau grupat situate în noile extinderi.

  • - Indicatori urbanistici:

  • - Înălțime maximă constructie(10m);

  • - Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului:

  • - POTmax=35%; CUTmax=0,6(P+1) și 0,9(P+2).

Pentru eliberarea autorizației de construire se vor prezenta: declarația autentificată a proprietarilor că vor dona domeniului public suprafața de teren necesară realizării străzilor, dovada schimbării categoriei de folosință a terenului înscris în CF 97073/N din „curți - construcții” în „drum” și avizul de amplasament emis de S.C. „E-ON GAZ” S.A.

Art. 3. Prevederile P.U.G. Tîrgu Mureș se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică a zonei studiate prin prezenta documentație.

Art. 4 . Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Florea Dorin, prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban