Hotărârea nr. 430/2009

HCL 430 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire locuinia unifamiliala PI1E, str. Szechenyi Istvan, nr. 17" beneficiari Kelemen Laszlo - Joszef ¦i Bartha Eva - Katalin.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 430 din 3 noiembrie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism

”Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială P+1E, str. Szechenyi Istvan, nr. 17” beneficiari Kelemen Laszlo - Joszef și Bartha Eva - Katalin

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de 29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 12064 din 08.10.2009 prin "Arhitect Șef” pentru aprobare documentație de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială P+1E, str. Szechenyi Istvan, nr. 17” și avizul favorabil al comisiilor de specialitate

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială P+1E, str. Szechenyi Istvan, nr. 17” pe terenul în suprafață de 544 mp proprietatea privată a lui Kelemen Laszlo - Jozsef (cota î4)și Bartha Eva -Katalin(cota 4), teren identificat ca cel înscris în CF nr. 122706 Tîrgu Mureș cu nr. topografic 4632/12, cu reglementările cuprinse în proiectul nr.109/2009 întocmit de S.C. „PROIECT” S.R.L., arh. urb. Keresztes Geza - proiect anexat care împreună cu avizele anexate face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta documentație de urbanism intră în vigoare în următoarele condiții:

  • - Caracter subzonă: UTR”L2b”- subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P + 1, 2 niveluri, dispuse pe aliniament cu regim de construire discontinuu;

  • - Indicatori urbanistici:

  • •  regim de înălțime max P+2(10 metri);

  • •  indici maximi de ocupare și utilizare a terenului: POTmax = 35%, CUTmax =0,6 (P+1) și 0,9 (P+2).

Pentru eliberarea autorizației de construire se vor prezenta: autorizația de desființare a construcțiilor existente pe amplasamentul remobilat, acordul autentificat al vecinului dreapta din str. Szechenyi Istvan, nr. 19 în situația nerespectării distanței minime de 3,0m față de limita de proprietate și acordul B.R.D.- Groupe Societe Generale S.A. notat la foaia de sarcini aferentă CF -ului imobilului studiat.

Art. 3. Prevederile P.U.G. Tîrgu Mureș se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică a zonei studiate prin documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Florea Dorin, prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban