Hotărârea nr. 43/2009

HCL 43 Privind aprobarea avizului de oportunitate pentru intocmire documentaiie "Planul Urbanistic Zonal - locuinia unifamiliala, str. Arge¦ului, nr. 22" beneficiar Misara¦ Flaviu.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 43

din 29 ianuarie 2009

privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentație ”Planul Urbanistic Zonal - locuința unil'amiliala, str. Argeșului, nr. 22” Beneficiar Misaras Flaviu

Consiliul local municipal Tîrgu M Iureș. întrunit în ședința ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 15835 din 08.01.2009 prin "Arhitect Sef” privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie Planul Urbanistic Zonal - locuinta unifamiliala - str. Argeșului, nr. 22” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”b”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire Planul Urbanistic Zonal - locuinta unifamiliala - str. Argesului, nr. 22”, beneficiar Misaras Flaviu.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 1/08.01.2009 emis pentru întocmire P.U.Z. - locuinta unifamiliala, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. va detalia toate unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin prin Arhitectul Sef.

Presedinte de sedinta

dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului Si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE Nr. 1 din 08.01.2009

Solicitant:     Misaras Flaviu, str. Sârguintei nr. 37/27

Nr. cerere:    15444 din 09.12.2008

Obiectiv:     Locuinta unifamiliala- strada Argesului, nr.22

Reglementari existente :     UTR”LLV”

Zona locuinte individuale si colective mici realizate pe baza unor lotizari prestablite, situate pe versanti slab construiti, în conditii speciale de construibilitate.

Regim de înaltime: înaltimea maxima a cladirii masurata de la nivelul terenului la cornisa va respecta înaltimea maxima prevazuta prin proiectul initial propriu lotizarii.

Retrageri obligatorii: fata de aliniament-se mentin retragerile din planurile initiale de lotizare care variaza de la lotizare la lotizare între dispunerea cladirilor pe aliniament si retrageri de circa 4,0m si 5,0m; fata de limita posterioara a parcelei -la min 5,0m; fata de limitele laterale ale parcelei: cladirile vor respecta regimul se construire propriu lotizarii.

POTmax= 25%;CUTmax=0,5.

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a avizat favorabil cererea beneficiarului conform procesului verbal nr.6/08.01.2009, anexat prezentei, cu urmatoarele reglementari:

  • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

-zona delimitata de strazile: Argesului-Dimitrie Cantemir-gen.Ion Dumitrache-Ulciorului.

  • •  Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti: -zona de locuit si functiuni complementare

  • •  Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare -POTmax 35%, CUTmax=0,6

-regim de înaltime maxD+P+1E -aliniamentele se vor stabili prin PUZ

-echipare tehnico edilitara

In urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr. din        avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „PUZ- locuinta unifamiliala , str.

Argesului, nr.22”.

ARHITECT SEF,

arh. Mihet Florina Daniela