Hotărârea nr. 429/2009

HCL 429 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire locuinia unifamiliala, str. Pomilor, fn" beneficiari Sacarea Ioan - Dacian ¦i Sacarea Beata.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 429 din 3 noiembrie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială, str. Pomilor, fn” beneficiari Săcărea Ioan - Dacian și Săcărea Beata

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de 29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 12136 din 01.10.2009 prin "Arhitect Șef” pentru aprobare documentație de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială, str. Pomilor, fn”și avizul favorabil al comisiilor de specialitate

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism pentru întocmire ”Plan Urbanistic de Detaliu -studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială, str. Pomilor, fn” pe terenul în suprafață totală de 756 mp, proprietatea privată a lui Săcărea Ioan - Dacian și Săcărea Beata, teren identificat ca cel înscris în CF nr. 96685/N - Tîrgu Mureș cu nr. cadastral 4462, cu reglementările cuprinse în proiectul nr. 8/2009 întocmit de S.C.„TEKTURA” S.R.L., arhitect urbanist Raus Adriana - proiect anexat care împreună cu avizele prezentate face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta documentație de urbanism intră în vigoare în următoarele condiții:

  • - Caracter zonă - UTR”L2cz”- subzona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri retrase de la aliniament, cu regim de construire izolat, continuu sau grupat situate în noile extinderi.

  • - Indicatori urbanistici:

  • - Înălțime maximă construcție(10m);

  • - Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului:

POTmax=35%; CUTmax=0,6(P+1) și 0,9(P+2)

Pentru eliberarea autorizației de construire se vor prezenta: avizul Direcției Apelor Mureș, acordurile autentificate ale proprietarilor terenurilor afectate de modernizarea corpului de drum și de extinderea rețelelor tehnico- edilitare stradale, declarațiile autentificate ale titularilor studiului privind extinderea pe cheltuială proprie a rețelelor de utilități necesare funcționării obiectivului propus și privind donarea Statului Român a cotei de teren necesară modernizării corpului de drum la profilul aprobat prin P.U.Z."cartier Unirii” și prevăzută în planșa A/4 aferentă prezentei documentații de urbanism.

Art. 3. Prevederile P.U.G. Tîrgu Mureș se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică a zonei studiate prin prezenta documentație de urbanism.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Florea Dorin, prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban