Hotărârea nr. 428/2009

HCL 428 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal conversie funciionala zona in vederea construirii unui parc comercial, B-dul 1 Decembrie 1918, fn" ¦i a regulamentului local de urbanism aferent, beneficiari S.C. "FMZ TM" S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 428 din 29 octombrie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism

”Plan Urbanistic Zonal conversie funcțională zonă în vederea construirii unui parc comercial, B-dul 1 Decembrie 1918, fn” și a regulamentului local de urbanism aferent beneficiari S.C. ”FMZ TM ” S.R.L.

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de 29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 12057 din 22.09.2009 prin compartimentul "Arhitect Șef’ privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal conversie funcțională în vederea construirii unui parc comercial, B-dul 1 Decembrie 1918, fn” și a regulamentului local de urbanism aferent și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal conversie funcțională în vederea construirii unui parc comercial, B-dul 1 Decembrie 1918, f.nr.” pe terenul în suprafață totală de 48662mp proprietatea privată a S.C. FMZ TM S.R.L., teren conform cu extrasele de carte funciară anexate documentației cu reglementările cuprinse în proiectul nr. 171/2007 întocmit de S.C. "Invexro International” S.R.L. și S.C. „A&G Arhigraf’ S.R.L. - arhitect urbanist Octavian Lipovan - proiect anexat care împreună cu avizele, acordurile și studiile prezentate face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va realiza numai după efectuarea schimbului de terenuri în condițiile legii, prin grija exclusivă a titularilor P.U.Z.

Art. 3. Prezenta documentație de urbanism intră în vigoare numai după îndeplinirea prevederilor art. 2 și conform următoarelor:

  • - Funcțiune zonă: zonă de comerț și servicii;

  • - Indicatori urbanistici:

  • ■  regim de înălțime: P+1;

  • ■  indici maximi de ocupare și utilizare a terenului: POTmax=50%; CUTmax=3,0 Pentru eliberarea autorizației de construire se vor prezenta: dovada efectuării schimbului de terenuri, studiul de impact economic aprobat de către Consiliul Județan Mureș, studiul de trafic, planul de situație pe suport topografic vizat de OCPI Mureș cu identificarea tuturor parcelelor afectate și unificarea acestora în funcție de obiectivul solicitat, acordurile autentificate ale proprietarilor imobilelor limitrofe afectate de prevederile PUZ.

Art. 4. Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona studiată prin prezenta documentație.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea, prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban