Hotărârea nr. 427/2009

HCL 427 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementari pentru construire staiie de carburanii - Calea Sighi¦oarei, f.n." ¦i a regulamentului local de urbanism aferent, beneficiar S.C. "Rompetrol Downstream" S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 427 din 3 noiembrie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire stație de carburanți - Calea Sighișoarei, f.n.” și a regulamentului local de urbanism aferent, beneficiar S.C. „Rompetrol Downstream” S.A.

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de 29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 11.725 din 21.09.2009 prin compartimentul "Arhitect Șef” pentru aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal -stabilire reglementări pentru construire stație  de  carburanți - Calea Sighișoarei, f.n.”  și  a

regulamentului local de urbanism aferent, beneficiar S.C. „Rompetrol Downstream” S.A. și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire stație de carburanți, Calea Sighișoarei, f.n.”și a regulamentului local de urbanism aferent, pe terenul în suprafață totală de 2.000 mp proprietatea privată a lui Dogaru Cristian, Dogaru Corina Manela, Tarcza Zarug Csaba și Tarcza Zarug Mariana Clara, teren identificat ca cel înscris în CF nr. 121852 (provenită din conversia CF 92558/N) Tîrgu Mureș, cu nr. topo 3867/b/1/2/1, nr. cad. 1547/1 cu reglementările cuprinse în proiectul întocmit de S.C. Corsarom S.R.L. Tîrgu Mureș, arh. Urbanist Raus Adriana - proiect anexat care împreună cu avizele prezentate face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta documentație de urbanism intră în vigoare în următoarele condiții:

  • - Caracter zonă - UTR „TR” - zona transporturilor rutiere cu subzona UTR „TR1” aferentă unităților de transfer izolate.

Indicatorii urbanistici:

  • -  înălțimea maximă clădire: la cornișă 7,0 m, la coamă 10,0 m;

  • -  indici maximi de ocupare și utilizare a terenului: POT max = 30%; CUT max = 0,35

Pentru eliberarea autorizației de construire vor prezenta: avizele solicitate prin intermediul certificatului de urbanism care a stat la baza elaborării P.U.Z.-ului.

Se va lăsa liber de orice amenajări terenul necesar modernizării corpului de stradă conform planșă A/2/c aferentă documentației.

Art. 3. Prevederile P.U.G. Tîrgu Mureș se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică a zonei studiate prin P.U.Z. și concretizate prin Regulamentul Local de Urbanism aferent documentației de urbanism aprobate prin prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea, prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban