Hotărârea nr. 426/2009

HCL 426 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementari pentru construire corpuri noi de laboratoare, garaje ¦i modernizare staiie tratare apa, str. Barajului, nr. 11" ¦i a regulamentului local de urbanism aferent, beneficiar S.N.G.N."ROMGAZ" S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 426

din 3 noiembrie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire corpuri noi de laboratoare, garaje și modernizare stație tratare apă,

str. Barajului, nr. 11” și a regulamentului local de urbanism aferent

beneficiar S.N.G.N.”ROMGAZ” S.A.

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de 29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 11616 din 21.09.2009 prin compartimentul "Arhitect Șef’ privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal -stabilire reglementări pentru construire corpuri noi de laboratoare, garaje și modernizare stație tratare apă, str. Barajului, nr. 11”și a regulamentui local de urbanism aferent și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal studiu de amplasament pentru construire corpuri noi de laboratoare, garaje și modernizare stație tratare apă, str. Barajului, nr. 11” și regulamentul local de urbanism aferent pe terenul în suprafață totală de 7875 mp proprietatea S.N.G.N.”ROMGAZ” S.A - Sucursala Tîrgu Mureș, teren identificat ca cel înscris în CF nr. 122937 (provenită din conversia CF nr.92258/N) Tîrgu Mureș, cu nr. top. 4856/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 și nr. cad. 1405, cu reglementările cuprinse în proiectul nr. 129/2009 întocmit de S.C. ”Arhitecton” S.R.L. Tîrgu Mureș, arh. urbanist Kovacs Angela - proiect anexat care împreună cu avizele prezentate face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta documentație de urbanism intră în vigoare în următoarele condiții:

  • - Caracter subzonă:UTR”AI2a”-subzona unităților predominant industriale;

  • - Indicatori urbanistici:

  • înălțime maximă admisibilă,20,0m;

  • indici maximi de ocupare și utilizare a terenului: POTmax=50%;CUTmax=10mc/mp teren.

Pentru eliberarea autorizației de construire se vor prezenta avizul Consiliului Județean Mureș și avizul Direcției Apelor Mureș

Art. 3. Prevederile P.U.G. Tîrgu Mureș se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică a zonei studiate prin P.U.Z. și concretizate prin Regulamentul Local de Urbanism aferent documentației de urbanism aprobate prin prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Florea Dorin, prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban