Hotărârea nr. 425/2009

HCL 425 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementari pentru construire locuinia unifamiliala - str. Bogdan Petriceicu Ha¦deu, nr. 50" ¦i a regulamentului local de urbanism aferent, beneficiar Trella Varhely Tamas.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 425

din 3 noiembrie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire locuință unifamilială - str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr. 50” și a regulamentului local de urbanism aferent, beneficiar Trella Varhely Tamas

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de 29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 11.787 din 18.09.2009 prin compartimentul "Arhitect Șef” pentru aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire locuință unifamilială - str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr. 50”și a regulamentului local de urbanism aferent și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire locuință unifamilială - str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr. 50”și a regulamentului local de urbanism aferent, pe parcela identificată ca fiind cea înscrisă în CF nr. 7121 Tîrgu Mureș nr. top 4785/2/20 cu soluțiile urbanistice și reglementările cuprinse în proiectul nr. 6.533.0/2009 elaborat de S.C. Proiect S.R.L. - arhitect urbanist Raus Adriana, proiect anexat care împreună cu avizele ce susțin documentația face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta documentație de urbanism intră în vigoare în următoarele condiții: Indicatorii urbanistici - cei reglementați de UTR „LL” din RLU aferent P.U.Z., POT max = 40 %; CUT max = 0,6 (P+1).

Pentru eliberarea autorizației de construire vor fi prezentate: toate avizele favorabile necesare, respectiv cele solicitate prin intermediul certificatului de urbanism care a stat la baza întocmirii studiului.

Art. 3. Prevederile P.U.G. Tîrgu Mureș se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică a zonei studiate prin P.U.Z. și concretizate prin Regulamentul Local de Urbanism aferent documentației de urbanism aprobate prin prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea, prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban