Hotărârea nr. 424/2009

HCL 424 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - parcelare teren in vederea construirii locuinie unifamiliale, zona str. Pomilor" ¦i a regulamentului local de urbanism aferent, beneficiari Matei Demian Ioan ¦i Matei Demian Maria.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 424

din 3 noiembrie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - parcelare teren în vederea construirii locuințe unifamiliale, zona str. Pomilor” și a regulamentului local de urbanism aferent beneficiari Matei Demian Ioan și Matei Demian Maria

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de 29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 11488 din 21.09.2009 prin compartimentul "Arhitect Șef” pentru aprobare documentație de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal -parcelare teren în vederea construirii locuințe unifamiliale, zona str. Pomilor”și regulament local de urbanism aferent și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - parcelare teren în vederea construirii locuințe unifamiliale, zona str. Pomilor”și regulamentul local de urbanism aferent, teren în suprafață totală de 6050mp, proprietatea privată a lui Matei Demian Ioan și Matei Demian Maria identificat ca cel înscris în CF nr. 97136/N Tîrgu Mureș, cu nr. cad. 5040, cu reglementările cuprinse în proiectul nr. 73/2009 întocmit de S.C. "Proiect” S.R.L. Tîrgu Mureș, arh. urbanist Geza Keresztes - proiect anexat care împreună cu avizele prezentate face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta documentație de urbanism intră în vigoare în următoarele condiții:

  • - Caracter zonă studiată: UTR ”L2az”- subzona locuințelor individuale și colective mici cu P+2niveluri, retrase da la aliniament cu regim de construire discontinuu

  • - Indicatori urbanistici:

  • •  regim de înălțime:D+P+M(E),(Hmax la coamă: 10,0m);

  • •  indici maximi de ocupare și utilizare a terenului: POTmax=35%; CUTmax=0,6.

Art. 3. Autorizația de construire pentru edificare construcții pe cele cinci loturi construibile se va solicita după materializarea lotizării în cartea funciară și prin prezentarea avizului Consiliului Județean Mureș și a declarațiilor autentificate privind donarea către Statul Român a terenului necesar realizării drumurilor conform P.U.Z. Unirii și conform prezentului studiu.

Art. 4. Prevederile P.U.G. Tîrgu Mureș se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică a zonei studiate prin P.U.Z. și concretizate prin Regulamentul Local de Urbanism aferent documentației de urbanism aprobate prin prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea, prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban