Hotărârea nr. 423/2009

HCL 423 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementari pentru amplasare casa de locuit, str. Nagy Pal, nr. 10" ¦i a regulamentului local de urbanism aferent, beneficiari Stoica Vasile ¦i Stoica Doiniia Cornelia.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 423 din 3 noiembrie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism

”Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru amplasare casă de locuit, str. Nagy Pal, nr. 10” și a regulamentului local de urbanism aferent, beneficiari Stoica Vasile și Stoica Doinița Cornelia

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de 29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 11364 din 21.09.2009 prin compartimentul "Arhitect Șef” privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal -stabilire reglementări pentru amplasare casă de locuit, str. Nagy Pal, nr.10”și a regulamentului local de urbanism aferent și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementări pentru amplasare casă de locuit, str. Nagy Pal, nr. 10” și a regulamentului local de urbanism aferent pe terenul în suprafață de 586mp proprietatea privată a lui Stoica Vasile și Stoica Doinița - Cornelia, teren identificat ca cel înscris în CF nr. 124278 (provenită din conversia CF nr. 8325 Tîrgu Mureș), nr. top. 2888/1/7 cu reglementările cuprinse în proiectul nr. 32/2009 întocmit de S.C. ”A&G Arhigraf” S.R.L. Tîrgu Mureș, arh. urbanist Octavian Lipovan - proiect anexat care împreună cu avizele prezentate face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezentul plan urbanistic zonal schimbă încadrarea funcțională a zonei studiate din UTR ”LV3z” în UTR ”LV1z” - subzonă locuințe individuale cu regim de înălțime P, P+1, P+2 situate pe versanți slab construiți, în condiții de densitate redusă cu următorii indicatori urbanistici:

o regim de înălțime maxim P+2E;

o indici maximi de ocupare și utilizare a terenului:

POTmax=27%; CUTmax=0,6(P+1),0,9(P+2).

Art. 3. Autorizația de construire pentru obiectivul propus se va elibera în condițiile UTR ”LV1Z” reglementat de regulamentul local de urbanism aferent PUZ și a prezentării avizului Consiliului Județean Mureș.

Art. 4. Prevederile P.U.G. Tîrgu Mureș se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică a zonei studiate prin P.U.Z. și concretizate prin Regulamentul Local de Urbanism aferent documentației de urbanism aprobate prin prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Florea Dorin, prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban