Hotărârea nr. 422/2009

HCL 422 Privind modificarea art. 2 aferent Hotaririi Consiliului local nr. 334/30 iulie 2009 pentru aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire cladire multifunciionala cu spaiii comerciale ¦i locuinie - str. Gh. Doja, nr. 140 -142", proprietari Baciu Aurel ¦i Baciu Lenuia.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 422

din 3 noiembrie 2009

privind modificarea art. 2 aferent Hotărârii Consiliului local nr. 334/30 iulie 2009 pentru aprobarea documentației ”Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire clădire multifuncțională cu spații comerciale și locuințe - str. Gh. Doja, nr. 140 -142” proprietari Baciu Aurel și Baciu Lenuța

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de 29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 12062 din 22.09.2009 prin compartimentul "Arhitect Șef” privind modificarea art. 2 aferent Hotărârii Consiliului local municipal nr. 334/30 iulie 2009 pentru aprobarea documentației ”Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire clădire multifuncțională cu spații comerciale și locuințe - str. Gh. Doja, nr. 140 - 142” proprietari Baciu Aurel și Baciu Lenuța și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. „e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e” și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 aferent Hotărârii Consiliului local nr. 334/30 iulie 2009 pentru aprobarea documentației ”Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament pentru construire clădire multifuncțională cu spații comerciale și locuințe - str. Gh. Doja, nr. 140 - 142” cu reglementările urbanistice cuprinse în proiectul nr. 185/2009 întocmit de S.C. ”Arhiedil” S.R.L., arh. urbanist Keresztes Geza.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Florea Dorin, prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban