Hotărârea nr. 421/2009

HCL 421 Privind aprobarea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construirea a 5 locuinie unifamiliale, str. Marului, fn" Beneficiari: Rebega Niia ¦i Rebega Lucreiia, Tirnavean Mircea ¦i Tirnavean Adriana, Cimpean Petru Claudiu ¦i Cimpean Corina Adriana, Moldovan Antoanela, Popoviciu Marin ¦i Popoviciu Maria.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 421 din 3 noiembrie 2009

privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construirea a 5 locuințe unifamiliale, str. Mărului, fn”

Beneficiari: Rebega Niță și Rebega Lucreția, Târnăvean Mircea și Târnăvean Adriana, Câmpean Petru Claudiu și Câmpean Corina Adriana, Moldovan Antoanela, Popoviciu Marin și Popoviciu Maria

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de 29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 11876 din 10.09.2009 prin "Arhitect Șef” privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construirea a 5 locuințe unifamiliale, str. Mărului, fn”și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construirea a 5 locuințe unifamiliale, str. Mărului, fn” pe terenul în suprafață totală de 12050mp, proprietari Rebega Niță și Rebega Lucreția, Târnăvean Mircea și Târnăvean Adriana, Câmpean Petru Claudiu și Câmpean Corina Adriana, Moldovan Antoanela, Popoviciu Marin și Popoviciu Maria, teren identificat ca cel înscris în CF nr: 122518 (94599/N), 122551 (94612/N), 96587/N, 121617 (94602/N), 96717/N, 121570 (94619/N), 121566 (94628/N), 121571 (94606/N) Tîrgu Mureș cu nr. cadastrale 2186/2, 2187/2, 3371, 3370, 4517, 2187/9, 2172/9, 2186/9, cu reglementările cuprinse în proiectul nr. 5/2008 întocmit de S.C. ”Ara Arhitects” S.R.L. Tîrgu Mureș, arh. Raus Adriana - proiect anexat care împreună cu avizele prezentate face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta documentație de urbanism intră în vigoare în următoarele condiții:

Caracter zonă:subzonă locuințe individuale cu regim mic de înălțime P+M;

Indicatori urbanistici: POT=30%;CUT=0,35; înălțime maximă la coamă,7,0m.

Eliberarea autorizațiilor de construire pentru realizarea obiectivelor propuse titularii vor prezenta: declarația autentificată a proprietarilor că vor realiza pe cheltuială proprie amenajarea semicarosabilului propus și asumarea întregii răspunderi pentru orice neplăceri cauzate de prospectul ales al aleii private ce deservește zona studiată, studiul geotehnic întocmit pentru stabilirea condițiilor optime de fundare pentru fiecare construcție propusă, avizul Direcției Apelor Mureș.

Art. 3. Prevederile P.U.G. Tîrgu Mureș se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică a zonei studiate prin prezentul P.U.D.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Florea Dorin, prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban