Hotărârea nr. 420/2009

HCL 420 Privind intocmirea documentaiiei de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinia unifamiliala, str. sg. maj. Ioan Roman, fn" beneficiari Gombos Monica Anamaria.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 420 din 3 noiembrie 2009

privind întocmirea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială, str. sg. maj. Ioan Roman, fn” beneficiari Gombos Monica Anamaria

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de 29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 11910 din 14.09.2009 prin "Arhitect Șef” pentru întocmire documentație de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială, str. sg. maj. Ioan Roman, fn” și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Văzând prevederile art. 2, alin.(2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială, str. sg. maj. Ioan Roman, fn” pe terenul intravilan în suprafață totală de 512mp, proprietari Gombos Monica Anamaria, teren identificat ca fiind cel înscris în CFnr. 123637 (din CF 91398/N) Tîrgu Mureș, având nr. top. 5442/2/1 și nr. cad 924/1 cu reglementările urbanistice cuprinse în proiectul întocmit de S.C. „Proiect” S.R.L. Tîrgu Mureș, arhitect urbanist Keresztes Geza - proiect anexat care împreună cu avizele și acordurile prezentate face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta documentație de urbanism intră în vigoare în următoarele condiții:

Indicatori urbanistici: Hmax la coamă=10,0m; POTmax=35%; CUTmax=0,6.

Se vor dona către domeniul public cotele de teren necesare realizării corpului de stradă sg. maj. Ioan Roman la profiul aprobat prin P.U.Z. și preluat în prezentul P.U.D. și se vor prezenta acordurile autentificate ale tuturor proprietarilor terenurilor afectate de prevederile prezentei documentații (accese, trasee rețele edilitare) și avizul Administrației Domeniului Public pentru realizarea acceselor auto și pietonale la lotul mobilat.

Art. 3. Prevederile P.U.G. Tîrgu Mureș se vor completa cu propunerile de amenajare și dezvoltare urbanistică a zonei studiate prin P.U.D.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Florea Dorin, prin compartiment Arhitect Șef.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban