Hotărârea nr. 42/2009

HCL 42 Privind aprobarea documentaiiei de fundamentarea aferenta etapei I pentru "Plan Urbanistic Zonal - str. Baladei, zona centrala pentru ¬coala Generala nr. 4" beneficiar Municipiul Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 42

din 29 ianuarie 2009

privind aprobarea

documentatiei de fundamentarea aferenta etapei I pentru

“Plan Urbanistic Zonal - str. Baladei, zona centrala pentru Scoala Generala nr. 4” beneficiar Municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 7177 din 15.01.2009 prin „Arhitect Sef” privind aprobarea documentatiei documentatiei de fundamentarea aferenta etapei I pentru “Plan Urbanistic Zonal - str. Baladei, zona centrala pentru Scoala Generala nr. 4” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile art 2, alin(2) si art.8, alin (2) din Legea nr.50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art.25 alin(1), art.26, art. 32 si art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art.20 din Legea nr.289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”b”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia documentatiei de fundamentarea aferenta etapei I pentru “Plan Urbanistic Zonal - str. Baladei, zona centrala pentru Scoala Generala nr. 4”, cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr. 224 - 08 întocmit de S.C. ”Arhigraf” S.R.L. Tîrgu Mures, arh. Octavian Lipovan, proiect anexat prezentei hotarâri.

Art. 2. Etapele ulterioare de proiectare se vor conforma temei de proiectare, contractului, avizelor, studiilor si acordurilor necesare ce vor sta la baza aprobarii documentatiei de urbanism.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin prin Arhitectul Sef.

Presedinte de sedinta

dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban