Hotărârea nr. 419/2009

HCL 419 Privind modificarea art. 1 al Hotaririi Consiliului local municipal nr. 286/06.09.2007 referitoare la numirea Comisiei de negociere directa a preiului imobilelor necesare realizarii investiiiei "Racord stradal B-dul Burebista - pod peste riul Mure¦, Tirgu Mure¦", prin expropriere pentru cauza de utilitate publica.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ


H O T Ă R Â R E A nr. 419 din 3 noiembrie 2009


privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului local municipal nr. 286/06.09.2007 referitoare la numirea Comisiei de negociere directă a prețului imobilelor necesare realizării investiției “Racord stradal B-dul Burebista - pod peste râul Mureș, Tîrgu Mureș”, prin expropriere pentru cauză de utilitate publică


Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de 29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,


Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 728 din 08.10.2009


prin Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic, privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 286/06.09.2007 referitoare la numirea Comisiei de negociere directă a prețului imobilelor necesare realizării investiției “Racord stradal B-dul Burebista - pod peste râul Mureș, Tîrgu Mureș”, prin expropriere pentru cauză de utilitate publică,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, art. 45, alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,


Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului local municipal nr.


286/06.09.2007 privind numirea Comisiei de negociere directă a prețului imobilelor necesare realizării investiției “Racord stradal B-dul Burebista - pod peste râul Mureș, Tîrgu Mureș”, prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, în sensul actualizării componenței Comisiei de negociere, după cum urmează:


Bakos Levente Attila Mozes Levente Sandor Urcan Gheorghe Todoran Liviu Emil Nicu Legian Dumitru Angela Gheorghiu

Gabriela Ceușan

Rus Adrian


  • - consilier local;

  • - consilier local;

  • - conslier local;

  • - consilier local;


  • - expert evaluator;

  • - consilier Serviciul Investiții;

  • - șef Serviciu juridic;

  • - Șef birou juridic A.D.P.


Art. 2. Restul articolelor din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 286/06.09.2007 rămân nemodificate.


Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul


Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Administrația Domeniului Public precum și Comisia nominalizată la art. 1.


Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu


Contrasemnează


Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban