Hotărârea nr. 418/2009

HCL 418 Privind concesionarea directa catre Parohia Ortodoxa XIV Tirgu Mure¦ a unui teren de circa 2000 mp apariinind Municipiului Tirgu Mure¦, str. Hunedoara, f.n.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 418 din 3 noiembrie 2009

privind concesionarea directă către Parohia Ortodoxă XIV Tîrgu Mureș a unui teren de circa 2000 mp aparținând Municipiului Tîrgu Mureș, str. Hunedoara, f.n.

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de 29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 1873 din 19.10.2009, referitoare la aprobarea concesionării directe către Parohia Ortodoxă XIV Tîrgu Mureș, a terenului în suprafață de 2000 mp, situat în str. Hunedoara, f. nr.

Având în vedere prevederile art.15 lit. a din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare care permite concesionarea directă fără organizarea de licitație și ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin.(1) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă concesionarea directă, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 49 de ani către Parohia Ortodoxă XIV Tîrgu Mureș, a terenului în suprafață de circa 2000 mp, situat în Tîrgu Mureș, str. Hunedoara, f.nr., identificat prin C.F. nr. 1012 Mureșeni, nr. top 545/1/1/8/1/2/3/1/1 în vederea construirii unei cantine sociale și a unui sediu administrativ.

Cuantumul suprafeței de teren concesionate se va definitiva după aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - str. Hunedoara, f.n.

Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare după efectuarea demersurilor privind dezmembrarea terenului, în măsura în care terenul astfel identificat nu face obiectul unor cereri de retrocedare.

Art. 3. Suprafața de teren concesionată va fi utilizată în scopul prevăzut la art. 1 iar în cazul neînceperii obiectivelor în termen de 2 ani de la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, concesiunea se revocă, fără îndeplinirea niciunei formalități.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Direcția Economică prin Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban