Hotărârea nr. 417/2009

HCL 417 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termica a 5 blocuri de locuinie din Municipiul Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 417 din 3 noiembrie 2009

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 5 blocuri de locuințe din Municipiul Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de 29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. B1/507/22.10.2009, prin Biroul de Control și Relații cu Asociațiile de Proprietari, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 5 blocuri de locuințe, și văzând prevederile art. 36, alin. (4), raportat la lit. „a” și „d” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, și ale art. 11, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe;

În temeiul art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 5 blocuri de locuințe din Municipiul Tîrgu Mureș, propuse a fi incluse în program pe anul 2009, conform anexei, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește executivul, prin Biroul Corp Control și Relații cu Asociațiile de Proprietari să procedeze la implementarea etapelor legale ce vizează atribuirea contractelor de execuție, urmărirea, plata și recepția lucrărilor de reabilitare termică a celor 5 blocuri de locuințe, prevăzute în anexă ;

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Birou Corp Control și Relații cu Asociațiile de Proprietari.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

ANEXĂ

la HCL nr.     /2009

Nr

crt

ADRESĂ IMOBIL

Anul

constru irii

Regim înălțime 9

Nr

aparta mente

Arie

constr desfăș

-mp-

COSTURI EXECUȚIE (LEI)

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Str. Gheorghe Doja nr. 44

1953

P+2E

27

440.000

2

Str. Ștefan Cicio Pop 21-23

1986

P+4E

28

2160

448.000

3

Str.Secuilor Martiri nr. 6 B

1965

P+3E

16

1920

325.000

4

Str. Livezeni nr. 33

1975

S+P+4E

14

1200

242.000

5

Str. Ion Buteanu nr. 36

1973

P+4E

20

1190

310.000