Hotărârea nr. 416/2009

HCL 416 Privind aprobarea modificarii Anexei la Hotarirea Consiliului local municipal nr. 92/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile propuse pentru reabilitare termica.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 416 din 3 noiembrie 2009

privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului local municipal nr.

92/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile propuse pentru reabilitare termică

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de 29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. B1/457/25.09.2009, prin Biroul Corp Control și Relații cu Asociațiile de Proprietari, privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 92/26.02.2009 și văzând prevederile art. 36, alin, (4), raportat la lit. „a” și „d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, și ale art. 21, lit. „c” din H.G. nr. 1735/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 174/2002 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea pozițiilor nr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26 din Anexa la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 92/26.02.2009, conform Anexei.

Art. 2. Se împuternicește executivul, prin Biroul Corp Control și Relații cu Asociațiile de Proprietari să procedeze la implementarea etapelor legale ce vizează atribuirea contractelor de execuție, urmărirea, plata și recepția lucrărilor de reabilitare termică a celor 12 blocuri de locuințe, prevăzute în tabelul de mai sus.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Birou Corp Control și Relații cu Asociațiile de Proprietari.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

ANEXA

La HCL nr.................

din.....................2009

Nr

crt

ADRESĂ IMOBIL

Anul

constr uirii

Regim înălțime

9

Nr

aparta mente

Arie

constr desfăș

-mp-

COSTURI EX

(LEI)

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Aleea Tâmplarilor 3

1964

P+4E

20

1440

468.00

2.

Aleea Tâmplarilor 7

1964

P+4E

20

1440

468.00

3.

Str. Păcii nr. 68

1964

P+4E

20

1440

468.00

4.

Str. Păcii nr. 72

1964

P+4E

20

1440

468.00

5.

Str. Păcii nr. 74

1964

P+4E

20

1440

468.00

6.

Str. Depozitelor nr. 1

1984

P+4E

15

1320

346.00

7.

Str. Depozitelor nr. 3

1981

P+4E

20

1260

435.00

8.

Str. Fabrica de Zahăr nr 5

1981

P+4E

20

1260

435.00

9.

Str. Fabrica de Zahăr nr 7

1981

P+4E

20

1260

435.00

10.

Str. Pandurilor nr. 14

1985

P+7E

23

1920

484.00

11.

Str. Păltiniș nr. 21 - 23

1970

P+2E

6

570

127.00

12.

Aleea Carpați nr. 31 A

1968

S+P+3E

20

1450

578.00