Hotărârea nr. 415/2009

HCL 415 Privind aprobarea propunerilor de transmitere fara plata in domeniul public al municipiului Tirgu Mure¦ ¦i administrarea Consiliului local municipal Tirgu Mure¦, a imobilului din Tirgu Mure¦, str. Elba, nr. 3

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 415 din 29 octombrie 2009

privind aprobarea propunerilor de transmitere fără plată în domeniul public al municipiului Tîrgu Mureș și administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș,

a imobilului din Tîrgu Mureș, str. Elba, nr. 3

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului local nr. 231/2001 privind însușirea propunerii de trecere fără plată a imobilului construcție cu terenul aferent, situate în Tîrgu Mureș, str. Elba, nr. 3, din proprietatea S.C. Electrica S.A. și S.C. Transelectrica S.A. în proprietatea Consiliului local Tîrgu Mureș, demersurile ulterioare precum și necesitatea exprimării acordului de voință al autorității publice locale printr-un act administrativ actual,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b” și „d”, alin. (4), lit. „e”, alin. (6), lit. „a”, pct. 10 și 11, alin. (9), art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă propunerile privind transmiterea fără plată din proprietatea Filialei de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., a Filialei de Furnizare a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. și a Filialei de Întreținere și Servicii Energetice Electrica Serv S.A., în proprietatea publică a municipiului Tîrgu Mureș și administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș a imobilului-construcție și teren aferent de 2.909,79 mp, situate în Tîrgu Mureș, str. Elba, nr. 3, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. De executarea prezentei hotărâri răspunde Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Administrația domeniului public și Direcția economică.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

Anexa

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilul din Tîrgu Mureș, str. Elba, nr. 3

Locul situării imobilului și identificare în CF

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Suprafa

:a

Construcție

Teren

Municipiul Tîrgu Mureș, str. Elba, nr. 3, județul Mureș

CF 91245/N

Tîrgu Mureș, nr. top. 312/1 314/2/1, 314/3/1 (831) (derivând din 7902/X Tîrgu

Mureș)

  • - Filiala de

Distribuție a Energiei

Electrice Transilvania Sud S.A.;

  • - Filiala de Furnizare a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.;

  • - Filiala de

Întreținere și Servicii Energetice Electrica Serv S.A.,

Municipiul Tîrgu

Mureș,

- domeniul public și în administrarea Consiliului local municipal Tîrgu

Mureș.

Construcții - parter și etaj cu o arie desfășurată de 2128 mp, constând din:

  • a) parter cu centrală termică, grup sanitar, laborator, magazie, vestiar, sală de instructaj, hol, cabină poartă;

  • b) etaj cu laborator, camere de oaspeți, 6 birouri, grup sanitar, magazie, hol, casa scării și 2 clădiri cu garaje.

2909, 79 mp..