Hotărârea nr. 414/2009

HCL 414 Privind aprobarea Proiectului Protocolului de colaborare intre autoritatea publica locala ¦i Inspectoratul ¬colar Judeiean Mure¦ pentru infiiniarea ¦i funciionarea Centrului de Resurse pentru Educaiie ¦i Dezvoltare - Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 414

din 29 octombrie 2009

privind aprobarea Proiectului Protocolului de colaborare între autoritatea publică locală și Inspectoratul Școlar Județean Mureș pentru înființarea și funcționarea Centrului de Resurse pentru Educație și Dezvoltare - Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere adresa nr. 9.611/14.093/2009 a Inspectoratului Școlar Județean Mureș prin care se solicită încheierea unui protocol pentru înființarea și funcționarea pe raza Municipiului Tîrgu Mureș a unui Centru de Resurse Umane pentru Educație și Dezvoltare în incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 12 Tîrgu Mureș,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b” și „d”, alin. (4), lit. „d” și „e”, alin. (6), lit. „a”, pct. 1, 3 și 5, alin. (9), art. 45, alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Proiectul Protocolului de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș privind înființarea și funcționarea Centrului de Resurse pentru Educație și Dezvoltare - Tîrgu Mureș, în incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 12 - Tîrgu Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. După expirarea termenului de un an de la implementarea proiectului, cu susținerea Ministerului Educației și Cercetării, se va analiza stadiul implementării acestuia și condițiile de continuare a activității, urmând ca autoritatea publică locală să se pronunțe în baza acestor analize prin încheierea unui act adițional, dacă va fi cazul.

Art. 3. De executarea prezentei hotărâri răspunde Csegzi Sandor - viceprimar, Direcția activități social-culturale și patrimoniale și Direcția comunicare, proiecte cu finanțare internațională și resurse umane.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban