Hotărârea nr. 413/2009

HCL 413 Privind rectificarea bugetului local al municipiului Tirgu Mure¦ pentru anul 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 413

din 29 octombrie 2009

privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mureș pentru anul 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 1203 din 28.10.2009 prin Direcția Economică, privind rectificarea bugetului local al municipiului Târgu Mureș, pe anul 2009,

Ținând seama de prevederile art. 41 din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18 din 26.02.2009 publicată în M.O. nr. 121/27.02.2009,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. “a”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. “a” și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures pe anul 2009, astfel:

A.VENITURILE BUGETULUI LOCAL                       RON

Capitol

Subcapito l

Paragraf

Clasificatia aprobata incepand cu anul 2006, Ordinul MFP nr.1025/2005

Buget 2009

Influente

(+,-)

Buget rectificat 2009

0

1

2

3

4

VENITUR

439,361,376

+5,012,000

444,373,376

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru actiuni transferate sau noi cheltuieli publice, ch.pers.,invat.,burse,ch.pers.crese

105,489,000

-988,000

104,501,000

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

1,056,861

+6,000,000

7,056,861

B.CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

RO

N

DENUMIRE INDICATOR

Buget 2009

Influente

(+,-)

Buget

rectificat

2009

1

2

3

4

T O T A L C H E L T U I E L I

439,361,376

+5,012,000

444,373,376

65.02. INVATAMINT

119,888,480

-988,000

118,900,480

CHELTUIELI DE PERSONAL

98,301,000

-988,000

97,313,000

81.02. COMBUSTIBILI SI ENERGIE

43,690,000

+6,000,000

49,690,000

81.02.06.Energie termica

43,690,000

+6,000,000

49,690,000

CONTRIBUTIE DIFERENTE DE PRET ENERGIE TERMICA

32,835,000

+6,000,000

38,835,000

Art. 2. Ca urmare a deschiderii contului 50.02.40.4322823"Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe", se rectifică bugetul veniturilor și cheltuielilor în afara bugetului local cu suma de +7.000.000 lei , atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli(cap.70.11, titlul 70 Cheltuieli de capital).

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primăriei și ceilalți ordonatori de credite, finanțați din bugetul local al municipiului.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș Maria Cioban