Hotărârea nr. 412/2009

HCL 412 Privind aprobarea trecerii in folosinia gratuita, catre Ageniia Naiionala de Locuinie, a terenului in suprafaia de 6064 mp, situat in Tirgu Mure¦, str. Depozitelor, in vederea amplasarii a trei blocuri de locuinie PI3E cu 60 unitaii de locuit, cuprinse in programul guvernamental ANL de construciii de locuinie pentru tineri destinate inchirierii.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 412

din 29 octombrie 2009

pentru aprobarea trecerii în folosință gratuită, către Agenția Națională de Locuințe, a terenului în suprafață de 6064 mp, situat în Tîrgu Mureș, str. Depozitelor, în vederea amplasării a trei blocuri de locuințe P+3E cu 60 unități de locuit, cuprinse în programul guvernamental ANL de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 447 din 12.10.2009 a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș prin Serviciului de Investiții și Control Investiții, pentru aprobarea trecerii în folosință gratuită, către Agenția Națională de Locuințe, a terenului în suprafață de 6064 mp, situat în Tîrgu Mureș, str. Depozitelor, în vederea amplasării a trei blocuri de locuințe P+3E cu 60 unități de locuit, cuprinse în programul guvernamental A.N.L. de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii,

În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b” și „c”, alin. (4), lit. „d” și „e”, alin. (5), lit. „c”, alin. (6), lit. „a”, pct. 17, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă trecerea în folosință gratuită, către Agenția Națională de Locuințe, a terenului în suprafață de 6064 mp, situat în Tîrgu Mureș, str. Depozitelor, în vederea amplasării a trei blocuri de locuințe P+3E cu 60 unități de locuit, cuprinse în programul guvernamental A.N.L. de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform planului de situație anexat.

Art. 2. Se aprobă suportarea din bugetul local a contravalorii lucrărilor de realizare a utilităților și a amenajărilor exterioare la obiectivul “Locuințe pentru tineri destinate închirierii, str. Depozitelor, Tîrgu Mureș, etapa I”.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează aparatul propriu de specialitate al primarului.

Președinte de ședință

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban