Hotărârea nr. 411/2009

HCL 411 Privind modificarea Hotaririi Consiliului local municipal Tirgu Mure¦ nr. 89/29 februarie 2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiiia "Locuinie sociale pentru romi Valea Rece, Tirgu Mure¦ etapa a II-a".R

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 411

din 29 octombrie 2009

privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu Mureș nr. 89/29 februarie 2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția

“Locuințe sociale pentru romi Valea Rece, Tîrgu Mureș etapa a II-a”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 441 din 07.10.2009 a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș prin Serviciului de Investiții și Control Investiții privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu Mureș nr. 89/26 februarie 2009 referitoare la schimbarea denumirii investiției în “Locuințe sociale pentru romi, Valea Rece, Tîrgu Mureș etapa a II-a”, rămânând valabili indicatorii tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local municipal nr. 89/ 26.02.2009,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), alin. (5), lit. „c”, alin. (6), lit. „a”, pct. 17, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu Mureș nr. 89 din 29 februarie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția “Locuințe sociale pentru romi Valea Rece, Tîrgu Mureș etapa a II-a”, acesta urmând a avea următorul cuprins:

„Se aprobă indicatorii tehnico-economici la investiția “Locuințe sociale Valea Rece, Tîrgu Mureș etapa a II-a” după cum urmează:

  • - valoare totală (inclusiv TVA) 6.806.982,5 lei adică 1.583.571,5 euro

la cursul de 4,2985 lei/euro din data de 14.01.2009

din care C+M 6.594.582,5 lei adică 1.534.159,0 euro

  • - capacitate: 48 apartamente cu 1 cameră

  • - durata de realizare: 24 luni”.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Domeniului Public, Serviciul Investiții și Control Investiții și Direcția Economică.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul Consiliului Municipal

Cioban Maria