Hotărârea nr. 410/2009

HCL 410 Privind premierea sportivului Trandafir Norbert.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 410

din 29 octombrie 2009

privind premierea sportivului Trandafir Norbert

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr.___________din___________2009 inițiată de

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Tîrgu Mureș, cu privire la premierea sportivului Trandafir Norbert de la C.S. Școlar Tîrgu Mureș și avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În baza prevederilor Legii nr. 69/2000, a educației fizice și sportului, a H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 69/2000, și a Hotărârii Consiliului local municipal nr. 233/2008, cu privire la reglementarea modalităților de sprijin pentru acțiuni sportive în municipiul Tîrgu Mureș, pentru anul 2009,

În temeiul art. 36, alin. (4), lit. “a”, alin. (6), lit. “a”, pct. 6, alin. (7), lit. “a”, art. 45 precum și ale art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă premierea sportivului Trandafir Norbert cu suma de 15.000 lei, din bugetul local al municipiului Tîrgu Mureș.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică și Direcția Activități Social-Culturale și Patrimoniale.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban