Hotărârea nr. 41/2009

HCL 41 Privind aprobarea "Regulamentului privind amplasarea ¦i autorizarea firmelor ¦i reclamelor in municipiul Tirgu Mure¦".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 41 din 29 ianuarie 2009

privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea și autorizarea firmelor și reclamelor în municipiul Tirgu Mureș”

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 14594 din 05.11.2008 prin ”Arhitect Șef” privind aprobarea aprobarea „Regulamentului privind amplasarea și autorizarea firmelor și reclamelor în municipiul Tîrgu Mureș”, prin modificarea și completarea “Regulamentului privind amplasarea și autorizarea reclamelor și a firmelor pe domeniul public și privat al municipiului Tg. Mures, precum și pe domeniul privat al persoanelor fizice și juridice din acest municipiu” aprobat prin HCL 214/2001 și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Având în vedere prevederile art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin(1), art.26 și art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și prevederile art.1 , art.2, prevederile art.35, alin.(1) din anexa nr. 1 și art. 36, alin. (2) din anexa nr. 1 , din HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,

În temeiul prevederilor art. 36, alin (1), alin. (2), litera ”b”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2) și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă „ Regulamentul privind amplasarea și autorizarea firmelor și reclamelor în municipiul Tirgu-Mureș”, prezentat în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Pe data intrarii în vigoare a perezentului regulament se abrogă aplicabilitatea Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 214/2001, respectiv toate reglementările din alte hotărâri care contravin prezentului regulament.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se însărcinează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Florea Dorin, prin Administrația Domeniului Public, Compartimentul Arhitect Șef și Poliția Comunitară.

Președinte de ședință dr. Sita Ioan

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria

ANEXĂ LA HCLM NR. 41din 29.01.2009

REGULAMENT

PRIVIND AMPLASAREA ȘI AUTORIZAREA FIRMELOR ȘI RECLAMELOR ÎN MUNICIPIUL TIRGU MUREȘ

CAP. I.    DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.

Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

 • -  Legea nr. 215/2001*** privind administrația publică locală, republicată

 • -  Legea nr. 50/1991*** republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • -  Ordinul MLPTL 1430/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată

 • -  Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu completările și modificările ulterioare

 • -  Legea nr. 422/2001*** republicată privind protejarea monumentelor istorice

 • -  Ordinul nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere

 • -  Ordonanța nr. 43/1997*** republicată privind regimul drumurilor

 • -  Ordinul nr. 118/2002 -pentru modificarea pct.3.4.15 din normele tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor , instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor , pe poduri, pasaje , viaducte , și tuneluri

 • -   Codul rutier

 • -  Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi în zonele urbane

 • -  HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicarea a OG nr. 71/2002

 • -  Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism,

 • -  Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 • -   Ordonanța de urgență nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, cu completările ulterioare

 • -  Ordonanța de urgență nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate privată

 • -  SR 831/2002 privind utilizare în comun a stâlpilor pentru linii de energie electrică, linii de tracțiune electrică urbană, instalații de telecomunicații inclusiv rețele de televiziune prin cablu și alte utilități.

Art. 2.

Prezentul Regulament se aplică pe domeniul public și privat aparținând municipiului Tg.Mureș, precum și pe domeniul privat al persoanelor fizice și juridice din acest municipiu.

Art. 3.

În conformitate cu prevederile art.3, lit. h , din Legea nr. 50/1991***republicată privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, firmele și reclamele fac parte din categoria de lucrări pentru care se eliberează autorizații de construire, fiind definite ca lucrări cu caracter provizoriu.

Art. 4.

Pentru definirea obiectului prezentului regulament, se definesc următorii termeni :

- FIRMA - reprezintă elementul constructiv aplicabil pe clă dire sau independent, pe care se inscripționează date de identificare a unei instituții publice, societăți comerciale, fundații, denumirea comercială, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoană fizică sau juridică își exercită activitatea într-o clădire sau într-o incintă. Firma se amplasează în condițiile legii și ale prezentului regulament, pe imobilele unde se desfășoară activitatea în cauză (sediu, sucursale, filiale, agenții, puncte de lucru);

 • -  RECLAMA ( PANOU PUBLICITAR ȘI DE AFISAJ ) - reprezintă orice element constructiv care poate fi utilizat pentru reclamă sau afișaj , prin care se emit informații elogioase la adresa unei persoane fizice sau juridice sau a unui produs, cu scopul de a-i crea renume, popularitate, publicitate care pot fi : panouri publicitare de diferite mărimi, ecrane LCD, casete luminoase de diferite mărimi, montate pe stâlpi, pe sol sau în consolă, pe clădiri, panouri mobile (pitici publicitari), coșuri de gunoi, bannere(eșarfe) sau steaguri pentru publicitatea temporară realizată cu ocazia unor evenimente culturale , sportive , afișe lipite pe vehicule, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare , panouri indicatoare (inscripții amplasate pe imobile sau pe suporturi independente care avertizează apropierea de o zonă sau de un imobil unde se desfășoară o activitate determinată ); panouri, sau alte mijloace de atragere a atenției, prin care se semnalează lucrările publice efectuate ;

 • - DOMENIUL PRIVAT AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE -totalitatea bunurilor mobile și imobile intrate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege și care nu fac parte din domeniul public al acestora;

 • -  DOMENIUL PUBLIC AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE -totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local ori județean și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ;

 • -  AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE - este actul de autoritate al administrației publice locale - consiliu local municipal, - pe baza căruia se pot realiza lucrări de construcții.

 • -  AVIZARE/APROBARE - Avizarea este procedura de analiză și de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura administrației publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluțiilor funcționale, a indicatorilor tehnico-economici și sociali ori a altor elemente prezentate prin documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuției lucrărilor de construcții - extras din proiectul tehnic (P.Th.) pe baza căruia se vor executa lucrările. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.

- Aprobarea este opțiunea forului deliberativ al autorității competente de însușire a propunerilor din documentațiile prezentate și susținute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se conferă documentațiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de dezvoltare teritorială și urbanistică, precum și al autorizării lucrărilor de execuție a obiectivelor de investiții (anexa 2, la Legea nr.50/1991*** ).

 • - CONSTRUCȚII CU CARACTER PROVIZORIU - construcțiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funcțiunii ori datorită cerințelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existență limitată, precizată și prin autorizația de construire.

De regulă, construcțiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale și alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea inițială (confecții metalice, materiale plastice, piese de cherestea ori altele asemenea) și sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcțiilor cu caracter provizoriu fac parte: locuri de expunere situate pe căile și în spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, copertine, ori altele asemenea. În sensul prezentului regulament realizarea construcțiilor provizorii se autorizează în aceleași condiții în care se autorizează construcțiile definitive.

 • - ZONE CONSTRUITE PROTEJATE - reprezintă zone protejate , instituite pentru protejarea și punerea în valoare a patrimoniului construit cu valoare istorică, culturală sau memorialistică deosebită . Această zonă este definită în regulamentul local de urbanism aferent PUG Tîrgu-Mureș, ca zona centrală situată în interiorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice.

CAP. II . ADMINISTRAREA ȘI EXPLOATAREA SPAȚIILOR PUBLICITARE PE DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI ȘI PE DOMENIUL PRIVAT AL TERȚILOR

Art. 5.

 • (1) Administrația Domeniului Public, organizează administrarea și exploatarea locurilor publice de afișaj și reclame pe domeniul public și privat al municipiului .

 • (2) Amplasarea afișelor și reclamelor publicitare se va realiza pe baza autorizației de construire , avizelor, aprobărilor eliberate de autoritățile administrației publice.

 • (3) Pe domeniul public sau privat al municipiului sau în locurile vizibile de pe domeniul public se pot realiza următoarele tipuri de publicitate:

 • a) publicitate neluminoasă: publicitate care se face prin afișe sau panouri publicitare, inscripții pe material textil;

 • b) publicitate luminoasă: publicitate realizată prin corpuri luminoase, ecrane LCD, afișe sau panouri luminate printr-o sursă de lumină amplasată astfel încât să asigure iluminarea afișului, panoului ori corpului publicitar

 • c) publicitate pe vehicule: publicitate realizată prin lipirea de afișe, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare;

 • d) firme: inscripții amplasate pe imobile, avertizând asupra activității care se desfășoară în imobil;

 • e) panouri indicatoare: inscripții amplasate pe imobile sau pe suporturi independente care avertizează apropierea de o zonă sau de un imobil unde se desfășoară o activitate determinată;

 • f) publicitate temporară: publicitate realizată cu ocazia unor evenimente, manifestații culturale sau sportive;

 • g) publicitate de avertizare: panouri sau alte mijloace de atragere a atenției, prin care se semnalează lucrările publice efectuate

 • (4) Autoritățile administrației publice locale susțin aprobarea acelor materiale de afișaj și publicitate de pe locurile publice , care sunt în concordanță sau promovează valorile culturale locale , specificul local.

CONDIȚII GENERALE

Art. 6

Pentru toate tipurile de reclame, atat cele care urmeaza a fi efectuate pe domeniul public/privat al municipiului cat si pe domeniul privat al tertilor se instituie obligatia obtinerii AVIZULUI Administratiei Domeniului Public anterior depunerii documentatiei pentru eliberarea certificatului de urbanism.

CONDIȚII DE AMPLASARE A PANOURILOR PUBLICITARE ȘI A AFIȘELOR PE DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI

Art. 7.

 • (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a prevedea în cadrul planurilor de urbanism spații speciale amplasate pe domeniul public, destinate exclusiv sau/și activității de publicitate.

 • (2) Publicitatea prin afișe și reclame se face în locuri speciale amenajate sau neamenajate , stabilite de autoritățile administrației publice. Pe terenurile aparținând domeniului public/privat al municipiului, instituirea zonelor și locurilor în care se face publicitate se stabilește prin hotărâre a consiliului local la propunerea Administrației Domeniului Public în colaborare cu Direcția Arhitect Șef .

 • (3) Instalarea afișelor și reclamelor este interzisă:

 • a) pe imobilele declarate monumente istorice sau protejate prin hotărâre a consiliului local;

 • b) în zonele de protecție instituite în jurul monumentelor istorice;

 • c) în parcurile din interiorul localităților; în spațiile verzi amenajate ca atare

 • d) în toate celelalte locuri în care s-a interzis publicitatea prin hotărâre a consiliului local;

 • e) în locurile declarate rezervații naturale;

 • f) în zonele cu regim special de pază și supraveghere;

 • g) pe arborii plantați în interiorul localităților.

 • h) pe stâlpii electrici, de iluminat public, de transmitere a informației sau care nu au fost construiți (montați) ca suport pentru reclame sau afișe - în cazul publicității neluminoase.

 • (4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) afișele și obiectele de publicitate destinate punerii în valoare a zonelor de interes public. Această publicitate se face numai cu avizul autorităților administrației publice locale, prin hotărâre a consiliului local.

 • (5) La o distanță mai mică de 100 m în câmpul de vizibilitate al monumentelor istorice, se pot crea zone restrânse de publicitate, dacă au ca scop punerea în valoare a acestora.

CONDIȚII DE AMPLASARE A FIRMELOR

Art. 8

 • (1) Firmele se amplasează pe fațada spațiului pe care îl definește, în locuri special prevăzute sau care sunt posibile din punct de vedere arhitectural și constructiv, pe imobile aflate în proprietarea privată a persoanelor fizice , juridice .

2) Pe clădirile de locuit având spații comerciale sau alte destinații, situate la parter, parter și mezanin, firmele se vor amplasa numai pe fațadele corespunzătoare acestor spații. În cazul clădirilor de locuit prevăzute cu parapet plin și continuu la balconul etajului I, se acceptă amplasarea firmelor pe acesta numai cu acordul proprietarilor .

 • (3) Firmele pentru activități ce se desfășoară temporar într-un apartament de bloc se vor amplasa, numai cu acordul proprietarilor, în zona accesului la scara respectivă sau la nivelul parterului, dacă activitatea se desfășoară la parter.

 • (4) Firmele amplasate în consolă (perpendicular pe fațadă) se vor monta la înălțimea minimă de 2,50 m de la nivelul trotuarului. Față de planul fațadei (limita de proprietate a terenului) firmele vor putea ieși în consolă maximum 1,20 m, dar păstrând o distanță de minimum 1,00 m față de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau față de aliniamentul arborilor, dacă aceștia există, pentru obiecte situate la mai puțin de 6,00 m înălțime.

 • (5) Copertinele pe care se inscripționează o firmă vor fi amplasate ridicate de la nivelul trotuarului minimum 2,50 m și vor ieși din planul fațadei maximum 1,20 m - 1,50 m; ele vor păstra o distanță de minimum 1,00 m față de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau față de aliniamentul arborilor, dacă aceștia există, fără elemente de susținere de sprijin la sol.

 • (6) În cazul clădirilor prevăzute cu o incintă împrejmuită, firmele pot fi amplasate pe aliniamentul stradal paralel sau perpendicular față de acesta; distanța față de elementele împrejmuirii va fi de minimum 15 cm.

 • (7) La realizarea firmelor în zonele construite protejate , se recomandă utilizarea de materiale de calitate, grafisme care figurează simbolic activitatea, efecte de transparență și decupaj care să preia elemente stilistice din arhitectura imobilului ( forme, culori) și să permită o lecturare ușoară. Se recomandă utilizarea literelor aplicate (fără suport comun). Amplasarea firmelor se va face în baza unor proiecte unicat și adaptate suprafeței disponibile, fără afectarea detaliilor și fără să concureze cu arhitectura clădirii. Se admit firme dispuse perpendicular pe planul fațadelor numai în cazul străzilor înguste de 4,0-6,0 m și se interzice :

 • a) orice dispunere a firmelor ce înglobează parapetul etajului superior și desfigurează astfel arhitectura clădirii , firmele vor fi amplasate sub nivelul elementului de demarcare dintre parter și primul nivel

 • b) utilizarea inscripțiilor pe marchize , pe cornișe, pe balcoane sau acoperișuri în șarpantă

 • c) amplasarea de eșarfe ( bannere, mash-uri )

 • d) amplasarea de firme cu gabarit mai mare de 2,0 mp;

 • e) utilizarea textelor cu citire verticală, mascări ale elementelor de arhitectură sau decor al fațadei

 • f)  convertirea firmelor in reclame prin afișarea produselor, mărcilor sau serviciilor oferite, precum și amplasarea casetelor mixte firmă-reclamă.

CONDIȚII DE AMPLASARE A RECLAMELOR ( PANOURILOR PUBLICITARE ) NELUMINATE

Art. 9

 • (1) Reclama amplasată pe fațada unui spațiu comercial va fi tratată diferențiat față de firmă prin culoare, formă sau dimensiune.

 • (2) Se pot amplasa reclame (de mari dimensiuni) pe calcanele sau fațadele și pe terasele ori acoperișurile clădirilor proprietatea persoanelor fizice sau juridice numai cu acordul proprietarilor imobilului .

 • (3) Beneficiarul reclamei este responsabil, conform legii, de siguranța în exploatare a construcției (atât a reclamei, cât și a clădirii pe care aceasta se amplasează).

 • (4) Reclamele amplasate pe calcan (fațadă) sau terasă (acoperiș) se vor dimensiona în funcție de elementele arhitecturale ale construcției. Reclamele amplasate pe terase (acoperișuri) nu vor depăși înălțimea de 3,00 m la construcțiile care au înălțimea fațadei până la 15,00 m și vor fi de maximum 1/5 din înălțimea fațadei, dar nu mai mult de 6,00 m, în cazul construcțiilor mai înalte de 15,00 m.

 • (5) Panourile publicitare cu gabarit mai mare de 4,0 x 3,0 m , acestea se pot amplasa numai în afara zonei de protecție a drumului

 • (6) În zona de protecție a drumurilor publice panourile publicitare se vor amplasa la distanța de minimum 4,00 m față de marginea îmbrăcăminții drumului - în cazul în care nu există trotuar - și la distanța de minimum 1,00 față de limita dinspre drum a spațiului verde de pe trotuar sau a trotuarului în cazul în care spațiu verde nu există, fără a împiedica circulația pietonilor. Distanța minimă dintre panouri va fi de 25 m.

 • (7) Amplasarea reclamelor și firmelor pe clădiri trebuie să nu deterioreze prin formă, poziționare, materiale folosite și caracterul înscrisurilor, aspectul arhitectural și urban al acestora.

 • (8) Este interzisă amplasarea reclamelor și firmelor pe clădiri dacă prin poziția lor se obturează accesele in imobil, goluri de aerisire sau ventilație sau se perturbă buna funcționarea a activităților, sau care prin modul de amplasare afectează domeniul public.

 • (9) Se interzice amplasarea reclamelor pe :

 • a) clădirile ce adăpostesc sedii ale autorităților publice;

 • b) gardurile cimitirelor, lăcașurilor de cult și grădinilor publice;

 • c) copaci.

 • (10) Se admite amplasarea de reclame publicitare pe clădirile instituțiilor de învățământ, de cultură sau altele asemenea numai dacă reclama are legătură cu obiectul de activitate al instituției.

 • (11) Se interzice amplasarea și inscripționarea de reclame:

 • a) pe pasaje rutiere subterane și supraterane;

 • b) pe stâlpi ce susțin semnalizări rutiere sau de circulație;

 • c) pe carosabil;

 • d) în curbe cu vizibilitate redusă și în zone de conflict cu evenimente rutiere deosebite.

 • (12) În zonele cu semnalizare rutieră și în apropierea intersecțiilor nu se vor folosi în alcătuirea panourilor publicitare forma și dimensiunile indicatoarelor rutiere, precum și culorile în combinații specifice semnalizărilor rutiere.

 • (13) Pe trotuar se pot amplasa lângă clădire panouri mobile (pliante) autoportante (pitici publicitari), cu dimensiuni 0,50 x 0,90 m, numai în cazul trotuarelor cu o lățime mai mare de 5,00 m.

 • (14) Publicitatea neluminoasă este interzis a se amplasa pe suporturile existente care nu au fost destinate publicității, cum sunt:

 • a) monumente ale naturii, arbori, stâlpi de telecomunicații, electricitate, instalații de iluminat public, instalații de semaforizare;

 • b) pereții locuințelor și instituțiilor publice;

 • c) garduri care nu sunt oarbe.

 • (15) Publicitatea neluminoasă este interzisă direct pe sol sau pe suporturi speciale în parcurile publice, în zonele verzi ale localităților, în zonele împădurite care constituie zone de agrement, precum și în zonele urbane vizibile de pe autostradă sau de pe un drum de legătură.

 • (16) Suprafața panoului de publicitate amplasat pe un perete nu trebuie să depășească dimensiunea peretelui cu mai mult de 25 cm. Panourile amplasate pe împrejmuirile și palisadele șantierelor pot depăși înălțimea acestora cu cel mult o treime din înălțimea panoului publicitar. Aprobarea gabaritului panourilor de publicitate care depășesc suprafața de 10 mp, se va face după obținerea avizului „ Comisiei de preavizare a proiectelor din cadrului Primăriei municipiului Tîrgu-Mureș”.

 • (17) Se interzice amplasarea reclamelor sonore și luminoase care pot tulbura liniștea publică.

 • (18) În piețe urbane amplasarea panourilor publicitare se va face în baza unui proiect urbanistic avizat și aprobat conform legii.

 • (19) La realizarea reclamelor( panourilor publicitare ) neluminate în zonele construite protejate , se recomandă utilizarea de materiale de calitate, grafisme care figurează simbolic activitatea, efecte de transparență și decupaj care să preia elemente stilistice din arhitectura imobilului ( forme, culori) și să permită o lecturare ușoară. Se recomandă utilizarea literelor aplicate (fără suport comun). Amplasarea reclamelor se va face în baza unor proiecte unicat și adaptate suprafeței disponibile, fără afectarea detaliilor și fără să concureze cu arhitecturas clădirii. Se admit reclame dispuse perpendicular pe planul fațadelor numai în cazul străzilor înguste de 4,0-6,0 m și se interzice :

 • a) orice dispunere a reclamelor ce înglobează parapetul etajului superior și desfigurează astfel arhitectura clădirii , reclamele vor fi amplasate sub nivelul elementului de demarcare dintre parter și primul nivel

 • b) amplasarea de panouri publicitare cu gabarit mai mare de 2,0 mp . Fac excepție panourile publicitare și alte materiale de reclamă (mascote, butaforii, corturi, baloane, alte amenajări ) care se amplasează ocazional pentru perioade scurte de timp, cu prilejul unor manifestări prilejuite de târguri, festivaluri sau campanii publicitare pentru promovarea de noi produse,

 • c) utilizarea inscripțiilor de reclame pe marchize, pe cornișe, pe balcoane sau acoperișuri

 • d) amplasarea de ( bannere ) eșarfe

 • e) utilizarea textelor cu citire verticală, mascări ale elementelor de arhitectură sau decor al fațadei

 • f)  reclamele perpendiculare pe fațadă se vor constitui de regulă dintr-un motiv grafic , cu text redus

 • g) inscripționarea pe vitrine (interior sau exterior), ziduri, garduri sau porți de acces, realizate din materiale autocolante sau grafică pictată.

 • h) inscripționări din material textil de genul: DE VÎNZARE, ÎNCHIRIERI IMOBILE etc (acestea se pot amplasa în interiorul vitrinelor sau ferestrelor, având dimensiunile maxime ale golurilor existente).

CONDIȚII DE AMPLASARE A RECLAMELOR ( PANOURILOR PUBLICITARE ) LUMINOASE

Art. 10

 • (1) Firmele și reclamele luminoase amplasate la mai puțin de 30 m de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă.

 • (2) Panourile publicitare cu gabarit mai mare de 4,0 x 3,0 m , acestea se pot amplasa numai în afara zonei de protecție a drumului

 • (3) În zona de protecție a drumurilor publice panourile publicitare se vor amplasa la distanța de minimum 4,00 m față de marginea îmbrăcăminții drumului - în cazul în care nu există trotuar - și la distanța de minimum 1,00 m față de limita dinspre drum a spațiului verde de pe trotuar sau a trotuarului în cazul în care spațiu verde nu există, fără a împiedica circulația pietonilor. Distanța minimă dintre panouri va fi de 25 m.

 • (4) Amplasarea reclamelor și firmelor pe clădiri trebuie să nu deterioreze prin formă, poziționare, materiale folosite și caracterul înscrisurilor, aspectul arhitectural și urban al acestora.

 • (5) Este interzisă amplasarea reclamelor și firmelor pe clădiri dacă prin poziția lor se obturează accesele in imobil, goluri de aerisire sau ventilație sau se perturbă buna funcționarea a activităților, sau care prin modul de amplasare afectează domeniul public.

 • (6) Conectarea firmelor și panourilor publicitare la rețeaua de iluminat public se face în urma obținerii Autorizației de Construire, respectându-se avizul obținut de la Administrația Domeniului Public.

 • (7) În cazul reclamelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât să asigure o iluminare uniformă și să nu deranjeze traficul auto și pietonal, fiind mascate de elemente ale construcției sau reclamei. Partea cea mai coborâtă va fi de minimum 5,00 m de la nivelul carosabilului, orientate de regulă către carosabil.

 • (8) Panourile luminate sau luminoase nu se pot amplasa în dreptul ferestrelor clădirilor și nu pot depăși suprafața pereților pe care se amplasează.

 • (9) În zonele construite protejate se respectă prevederile de la art.9 , aliniatul 19 și nu se recomandă utilizarea dispozitivelor sclipitoare, a inscripțiilor luminoase care defilează .

 • (10) În cazul montării panourilor publicitare luminoase pe stâlpi care susțin linii electrice aeriene de joasă tensiune, conform SR 831/2002 trebuie respectate următoarele condiții:

- panourile să fie realizate din materiale electroizolante (PVC sau PE, poliesteri armați cu fibrăde sticlă-PAFS, etc) care să nu depășească greutatea rezultată în urma verificării la solicitări mecanice;

- pe un stâlp se montează numai un panou publicitar;

 • - fixarea panourilor se face la minim 0,15 m față de stâlp prin accesorii de prindere dimensionate corespunzător;

 • - sistemele de prindere de stâlp să fie protejate anticoroziv;

 • - să prezinte un aspect estetic, în acest sens fiind necesară avizarea de către organele competente de urbanism;

 • - calculul mecanic al sistemului de prindere și a îmbinărilor intră în obligația proprietarului panourilor;

CONDIȚII DE AMPLASARE A PUBLICITĂȚII PE AUTOVEHICULE

9                                                                                                                    9

Art. 11

 • (1) Suprafața de publicitate amplasată pe un vehicul nu va depăși 16 mp.(art. 40 alin. 1-HG 955/2004 )

 • (2) Staționarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice sau în locurile vizibile dinspre acestea este interzisă.

 • (3) Vehiculele special echipate pentru publicitate nu vor circula în convoi mai mare de două mașini și cu o viteză mai mare decât jumătate din viteza admisibilă pe tronsonul de stradă, dar nu mai puțin de 20 km/h.

 • (4) Circulația convoaielor este permisă numai cu ocazia manifestărilor speciale, cu avizul autorităților locale. Acest aviz are valabilitatea de o zi.

CONDIȚII DE AMPLASARE A TĂBLIȚELOR INDICATOARE ȘI DE ORIENTARE

Art. 12

 • (1) Tăblițele indicatoare permanente nu trebuie să depășească dimensiunea de 1,50 m x 1,00 m și nu se poate amplasa un număr mai mare de 4 tăblițe cu același subiect în preajma monumentelor istorice sau când avertizează asupra unor activități utile în deplasare (hoteluri, restaurante, hanuri, parcări, pensiuni, unități comerciale). La mai puțin de 100 m de monumentele istorice pot fi amplasate două tăblițe indicatoare.

 • (2) Pentru semnalarea serviciilor de urgență sau a serviciilor necesare în deplasare (ateliere auto, vulcanizare, fabricare sau vânzare de produse) se pot amplasa două tăblițe.

CAP. III. METODOLOGIA DE AVIZARE ȘI AUTORIZARE

Art. 13

 • (1) La eliberarea avizelor, aprobărilor, autorizațiilor de construire, emise de autoritățile administrației publice locale se vor respecta următoarele reglementări legale :

 • a) autorizația de construire pentru firmă/reclamă se va elibera pe baza existenței autorizației de construcție a imobilului pe care se va amplasa reclama ;

 • b) pe autorizația de construire emisă în temeiul Legii nr. 50/1991***, se va specifica termenul de „ caracter provizoriu și durata de existență a firmei /reclamei „ pe durata contractului de închiriere a spațiului dar nu mai mult de 2 ani de la data emiterii autorizației de construire ” , după caz. Se va menționa pe autorizația de construire faptul că menținerea construcției provizorii după expirarea termenului prevăzut în autorizație de construire , constituie contravenție și se sancționează cu amendă conform art. 26, litera „d” din Legea nr. 50/1991*** ,

 • c) eliberarea autorizațiilor de construire pentru amplasarea firmelor/reclamelor în zonele protejate , pe clădirile-monument cu valoare arhitecturală sau ambientală se va face numai cu avizul Direcției pentru cultură culte și patrimoniu cultural național ;

 • d) eliberarea autorizațiilor pentru amplasarea reclamelor pe fațade, terase, acoperișuri se va face pe baza existenței acordului scris al proprietarului;

 • e) eliberarea autorizațiilor pentru amplasarea reclamelor la sol se va face cu existența dovezii că se respectă normele privind circulația rutieră;

 • f) eliberarea autorizațiilor de construire pentru amplasarea reclamelor ( panourilor publicitare ) neluminate sau luminate pe domeniul privat sau public, pe arterele majore de circulație , vizibile din domeniul public, se va face cu obținerea în prealabil a avizului Comisiei de preavizare a proiectelor supuse autorizării, din cadrul Primăriei municipiului Tîrgu-Mureș și a avizului Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș , Serviciul Poliției rutiere

 • g) amplasarea reclamelor pe terenurile virane aflate pe domeniul public sau privat al municipiului se va realiza doar pe baza achitării taxei de ocupare teren viran aparținând domeniului public sau privat al statului, stabilită de Administrația Domeniului Public și aprobată de Consiliul Local;

 • h) bannerele se vor amplasa la o înălțime de minimum 5 m față de sol pentru a nu împiedica vizibilitatea semnelor de circulație și vor fi ancorate de stâlpii stradali numai cu avizul deținătorului acestora. Pe domeniul public al municipiului BANNERELE se pot amplasa doar pe suporti amplasati la sol în locații stabilite prin HCL

 • i) nu se va aproba amplasarea bannerelor de-a lungul trotuarelor pentru a nu se împiedica vizibilitatea construcțiilor valoroase din punct de vedere arhitectural.

 • (2) Sunt interzise executarea și montarea firmelor și reclamelor fără obținerea în prealabil a autorizației de construire eliberate în conformitate cu prevederile art. 3, lit. g), din Legea nr. 50/1991*** republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a Ordinulului MLPTL nr. 1430/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată

 • (3) Nu se eliberează autorizație de construire pentru firme și reclame ce urmează să se amplaseze pe construcții neautorizate sau pe construcții la care au fost făcute intervenții neautorizate conform legii.

 • (4) Documentațiile pe baza cărora se vor emite autorizații de construire vor fi întocmite de către proiectanți (persoane fizice sau juridice) care au autorizație de proiectare sau activitate de proiectare pe statut, conform competențelor prevăzute în Legea nr. 50/1991*** republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții .

 • (5) Amplasarea reclamelor pe terenurile virane aflate pe domeniul public sau privat al municipiului se va realiza doar pe baza achitării taxei, menționată la art. 13, alin. 1 litera” g”

Art. 14

Documentația cuprinzând grafica, amplasarea firmelor și reclamelor se depune în vederea emiterii certificatului de urbanism și a autorizație de construire la Direcția Arhitect Șef.

Art. 15

Pentru obținerea unei autorizații de construire în vederea amplasării unei firme/reclame este necesară obținerea în prealabil a unui certificat de urbanism. Certificatul de urbanism se eliberează în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, pe baza documentației depuse la Direcția Arhitect Șef, care va cuprinde :

 • a) plan de încadrare în zonă, și plan de situație vizate de Oficiul de cadastru

 • b) dovada titlului asupra imobilului (extras de carte funciară)

 • c) avizul Administrației Domeniului Public

 • d) memoriu tehnic

Art. 16

Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoană fizică sau juridică interesată să cunoască informații cu privire la un imobil.

Art. 17

 • (1) Autorizația de construire se eliberează în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, respectând prevederile prezentului regulament, pe baza documentației depuse la Direcția Arhitect Șef , care va cuprinde :

 • a) certificatul de urbanism

 • b) avizele solicitate prin certificatului de urbanism,

 • c) documentația de autorizare ,

 • d) dovada achitării taxelor legale

 • e)  dovada titlului asupra terenului și /sau construcțiilor

 • (2) Dovada dreptului asupra imobilului se face prin actul, denumit titlu, prin care se atestă dreptul de proprietate (precum contractul de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificatul de moștenitor, actul administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) sau printr-un contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat. Emiterea autorizației de construire în baza unui contract de închiriere se poate face numai pentru construcții cu caracter provizoriu și cu acordul expres al proprietarului de drept.

Art. 18.

Cererea pentru obținerea autorizației de construire poate fi făcută de către :

 • a) deținătorul titlului asupra imobilului pentru amplasarea unei firme/reclame pe un imobil proprietate privată .

La solicitarea pentru amplasarea unei firme/reclame pe un imobil proprietate colectivă, se va prezenta acordul expres al Asociației de proprietari și acordul autentificat al proprietarilor de apartament direct afectați de amplasarea construcției provizorii .

 • b) de către o societate comercială cu profil de activitate specializat pentru reclamă și publicitate , cu acordul expres al proprietarului imobilului, în baza contractului de închiriere dintre părți.

 • c) o societate comercială cu profil de activitate specializat pentru reclamă și publicitate, fie de către o societate comercială care face reclama produselor sau serviciilor proprii, pe baza avizului emis de Administrația Domeniului Public pentru amplasarea unei firme/reclame pe teren aparținând domeniului public sau privat al municipiului Tg.Mureș în baza contractului existent între părți.

Art. 19.

Pentru amplasarea panourilor publicitare pe stâlpii electrici, este necesară obținerea unei autorizații de construire prin parcurgerea următoarelor etape :

A) Avizarea - Pasul 1 : Solicitantul se adresează Administrației Domeniului Public cu o cerere tip din care să rezulte locația și stâlpul unde dorește să amplaseze panoul publicitar luminos și o machetă a acestuia din care să rezulte gabaritul și modul de prindere pe stâlp. După analizarea cererii, dacă stâlpul este disponibil, Administrația Domeniului Public emite un aviz pentru stâlpul solicitat, iar dacă stâlpul respectiv nu este disponibil, se alege altă locație (stâlp) agreată de beneficiar. Avizul cuprinde condițiile cerute de Administrația Domeniului Public.

- Pasul 2 : La ridicarea avizului, solicitantul prezintă dovada achitării taxelor legale, memoriul tehnic și schema electrică monofilară a panoului ce va fi executat conform condițiilor din aviz.

Totodată, dacă stâlpul este proprietatea municipiului Tg. Mureș, Administrația Domeniului Public emite un contract de utilizare temporară a stâlpului în comun cu panoul publicitar luminos spre a fi semnat de beneficiar, iar data intrării în vigoare al contractului va fi complectată după obținerea autorizației de construire.

Beneficiarul are la dispoziție 1 lună de la data eliberării avizului, să depună documentația completă în vederea obținerii autorizației de construire și să prezinte dovada depunerii documentație de autorizare la Administrația Domeniului Public, în caz contrar locul/ stâlpul va fi considerat disponibil, și poate fi alocat altui solicitant.

 • B) Certificatul de urbanism : Solicitantul depune la Direcția Arhitect Șef , o cerere tip pentru obținerea certificatului de urbanism însoțită: de avizul Administrației Domeniului Public, un plan de încadrare în zonă , un plan de situație, un memoriu tehnic întocmite în condițiile legii.

 • C) Autorizația de construire : se obține conform art.17 și art.18 din prezentul regulament.

 • D) Aprobarea : După obținerea autorizației de construire , titularul acesteia se adresează Administrației Domeniului Public unde, va prezenta în copie autorizația de construire și contractul de utilizare temporară a stâlpului în comun cu panoul publicitar luminos, pentru a fi semnat și de reprezentanții Administrației Domeniului Public, respectiv complectarea datei intrării în vigoare al acestuia .

Administrația Domeniului Public va ține evidența tuturor firmelor și reclamelor amplasate pe stâlpii de iluminat public.

Art. 20.

(1 ) Fac excepție de la procedurile de autorizare prevăzute în Legea nr.50/1991, republicată, materialele de reclamă (mascote, butaforii, corturi, baloane, pitici publicitari, alte amenajări) care se amplasează ocazional pentru perioade scurte de timp, ( stabilite la aliniatul 2, litera b art.20 ), cu prilejul unor manifestări prilejuite de târguri, festivaluri sau campanii publicitare, pentru promovarea de noi produse. Pe domeniul public se pot amplasa elementele constructive de publicitate cu caracter temporar, menționate la art.5, aliniatul 3, punctele c), e), f) și g) .

 • (2) Pentru aceste forme de publicitate nu se emit autorizații de construire, se emit avize de către Administrația Domeniului Public , se emit pe o perioadă determinată cu posibilitatea prelungirii o singură dată, cu aceeași perioadă de timp avizată anterior.

Procedura de avizare a acestora este :

 • a) beneficiarul depune o cerere la Administrație Domeniului Public , din care să rezulte locul amplasării și durata de amplasare , însoțită de un plan de amplasare și o machetă a acestuia din care să rezulte dimensiunile și înscrisurile . Cererea se depune cu 15 zile înainte de data solicitată pentru amplasarea acestuia.

 • b) după achitarea taxelor legale pentru ocupare teren aparținând domeniului public, Administrația Domeniului Public va emite un aviz, în care se va menționa perioada de amplasare de minim 30 zile și maxim 6 luni pentru pitici publicitari respectiv maxim 30 de zile pentru celelalte categorii enuntate la alin 1 , a elementului constructiv de publicitate cu caracter temporar.

 • (3) Este interzisă amplasarea de bannere pe imobile , în zona centrală protejată a municipiului Tîrgu-Mureș .

 • (4) Se interzice amplasarea de eșarfe (bannere) peste carosabilul străzilor sau de a lungul acestora în zona centrală și protejată a municipiului. Se pot amplasa astfel de eșarfe (bannere), temporar (maximum 14 zile) transversal, în zonele unde nu se împiedică vizibilitatea unor construcții valoroase din punct de vedere arhitectural, și numai în afara zonei centrale și protejate a municipiului Tirgu-Mureș. Excepție fac cazurile în care evenimentele mediatizate se desfășoară pe o perioadă de maximum 3 zile și numai în locurile speciale aprobate prin HCL

 • (5) Eșarfele (bannerele) se vor amplasa la minimum 3,00 m înălțime de la sol și vor fi ancorate de stâlpii stradali numai cu acordul deținătorilor acestora. Eșarfele (bannerele), baloanele gonflabile purtătoare de reclame vor cuprinde numai anunțuri privind evenimente culturale, economice (târguri, expoziții), științifice, în interes umanitar, cu caracter local, național, promovări de produse noi .

 • (6) Administrația Domeniului Public va ține evidența tuturor elementelor constructive de publicitate cu caracter provizoriu amplasate pe domeniul public.

Art. 21.

 • (1) Persoanele juridice cu profil de activitate specializat pentru reclamă și publicitate pot solicita, conform art.5 din prezentul Regulament, amplasarea de reclame pe domeniul public și/sau privat al municipiului.

 • (2) Amplasamentele solicitate se vor obține în condițiile legii , prin licitație publică ( Legea nr.215/***, art.123, alin 1, alin 2) sau prin asociere ( Legea nr. 215/2001***, art36, aliniat 7, litera a )

 • (3) Amplasamentele pot fi închiriate sau concesionate, în baza licitației publice organizate de Primăria municipiului Tîrgu-Mureș, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 22.

 • (1) Licitarea de către compartimentul de specialitate a amplasamentelor rezervate activității de publicitate situate pe teren aparținând domeniului public și privat se va face doar pentru cele aprobate în prealabil prin hotărâre a consiliului local, la propunerea Administrației Domeniului Public în colaborare cu Direcția Arhitect Șef.

Art. 23.

Este interzisă executarea și montarea firmelor și reclamelor fără obținerea în prealabil autorizației de construire eliberată de către Direcția Arhitect Șef din cadrul Primăriei municipiului Tg.Mures, în conformitate cu prevederile Legea nr. 50/1991*** republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a Ordinului MLPTL 1430/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată sau a avizelor emise de către Administrația Domeniului public , după caz.

Art. 24.

Înscrisurile panourilor publicitare privind denumirea societății, serviciilor sau produselor cărora li se face reclamă trebuie să fie lizibile. Pentru identificare, este obligatorie înscrierea la partea inferioară a panoului publicitar, cu litere având dimensiunea de cel puțin 25 mm, a denumirii titularului și a numărului autorizației de construire emise de Primăria municipiului Tîrgu-Mureș.

Art.25.

Este obligatorie inscripționarea lizibilă a firmelor cu denumirea societății ce desfășoară activitatea și a nr. de înregistrare de la Registrul Comerțului.

Art. 26.

(1) Dacă pe durata de existență a firmei /reclamei, specificată în autorizația de construire pentru construcția provizorie, titularul acesteia dorește schimbarea înscrisurilor fără a modifica gabaritul și suportul acestora, nu este necesară emiterea unei noi autorizații .

(2 ) Titularul va prezenta la Direcția Arhitect Șef și la Administrația Domeniului Public , spre avizare macheta color a noului înscris (în 2 ex.), însoțită de copia autorizației de construire inițiale - parte scrisă și desenată. Piesele desenate se vor viza ca anexă la autorizația inițială de construire pentru firmă/reclamă.

Art.27.

 • (1) În cazul în care titularul unei autorizații de construire firmă/reclamă dorește desființarea acesteia, este obligat să anunțe emitentul autorizației de construire în termen de 3 zile, termen în care își va reglementa și situația achitării taxelor aferente, după caz.

 • (2) Direcția Arhitect Șef va verifica desființarea firmei/reclamei și va comunica Direcției Economice , scoaterea titularului autorizației din evidența taxelor de firmă.

Art. 28.

Pentru reclamele și firmele amplasate pe teren aparținând domeniului public și privat al municipiului se va percepe pe lângă taxele de reclamă sau firmă prevăzută de reglementările legale în vigoare, o taxă pentru ocuparea terenului aparținând domeniului public sau privat al municipiului. Cuantumul minim al acestei taxe este stabilit și va fi reactualizat prin hotărâri emise de Consiliul Local municipal Tîrgu Mureș. Valoarea reală a taxei este cea rezultată în urma organizării de licitații , în urma încheierii unor contracte de asociere sau de închiriere, după caz .

Art. 29

Pentru reclamele și firmele amplasate pe teren aparținând domeniului privat al tertilor se va percepe pe langa taxele de reclama sau firma prevazute de reglementarile legale in vigoare, o taxa pentru emiterea avizului de amplasare a acestora, cuantumul taxei se va stabili printr-o hotarare a consiliului local municipal

Art. 30.

Se interzice folosirea în alcătuirea firmelor și reclamelor a textelor și imaginilor care contravin normelor legale în vigoare sau care aduc atingere bunelor moravuri.

Art. 31.

Este interzisă amplasarea reclamelor care prin formă, culoare sau conținut pot fi confundate cu indicatoarele de semnalizare rutier sau care prin poziția lor pot obstrucționa circulația autovehiculelor sau împiedica vizibilitatea șoferilor precum și a acelora care obturează semnalizarea rutieră.

Art. 32.

Persoanele fizice, asociațiile, societățile comerciale, etc. care își desfășoară activitatea în clădiri colective, pot să-și amplaseze o firmă cu aceleași dimensiuni la intrarea în imobil. Aceste firme sunt scutite de taxe dacă nu depășesc dimensiunea A4.

OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

9                                                          9                                                                      9

Art. 33

 • (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a prevedea în cadrul planurilor de urbanism spații speciale pe domeniul public, destinate exclusiv sau /și activității de publicitate.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale, prin Administrația Domeniului Public, au obligația de a asigura accesul nediscriminatoriu la utilizarea locurilor stabilite prin planurile de urbanism tuturor celor care desfășoară activitate de publicitate și reclamă pe domeniul public sau privat al municipiului.

 • (3) Atribuirea spațiilor de publicitate pentru ocuparea terenului aparținând domeniului public se face anual, prin organizarea de licitații potrivit reglementărilor legale în vigoare, de către Administrația Domeniului Public.

 • (4) Administrația Domeniului Public va stabili prin regulament aprobat de consiliul local taxele și tarifele datorate pentru spațiile de publicitate, cu respectarea cuantumului minim stabilit prin reglementările legale în vigoare.

 • (5) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca in cazul apariției de noi reglementări tehnice sau juridice, precum si pentru motive de interes public local care vor viza prevederile prezentului regulament, sa modifice și sa completeze prezentul regulament prin act de autoritate al autoritatii executive.

 • (6) Autoritățile administrației publice locale prin Administrația Domeniului Public și Poliția Comunitară, vor urmări respectarea de către beneficiar a termenelor de utilizare /eliberare a spațiilor pentru publicitate, conform clauzelor prevăzute în autorizația de utilizare.

OBLIGAȚIILE OPERATORILOR DE PUBLICITATE

9

Art. 34

 • (1) Întreținerea și repararea panourilor și reclamelor publicitare amplasate pe domeniul public, cade în sarcina operatorilor care au în folosință spațiile de publicitate. Etalarea de afișe și reclame care prezintă deteriorări evidente și creează un aspect necorespunzător al spațiilor de publicitate poate duce la suspendarea contractului de folosire a spațiului publicitar atribuit.

În perioada în care nu există contract de reclamă, proprietarii suporturilor sunt obligați să anunțe primăria Municipiului Târgu Mureș și să acopere cu folie albă suprafețele de expunere. Toate panourile publicitare dispuse pe domeniul public nu vor fi lăsate fără postere o perioada mai mare de 7 zile. După acest termen, până la apariția altor reclame, firma de publicitate va expune posterele firmei sau ale Primăriei Municipiului Târgu Mureș. Panourile nefolosite pe o perioadă de maxim o lună se vor desființa pe cheltuiala proprietarului.

 • (2) Operatorii de publicitate au obligația achitării taxei de folosire a spațiului publicitar începând cu data atribuirii contractului.

 • (3) La expirarea perioadei de utilizare a panourilor de publicitate, afișaj, expunere, beneficiarul va proceda la eliberarea acestora conform clauzelor înscrise în contract/ autorizația de construire/aviz.

 • (4) Autoritățile administrației publice locale prin Administrația Domeniului Public și Poliția Comunitară, vor urmări respectarea de către beneficiar a termenelor de utilizare/eliberare a spațiilor pentru publicitate, conform clauzelor prevăzute în contractul de folosire a spațiului publicitar atribuit.

CAP. IV.   SANCȚIUNI

9

Art. 35.

 • (1) În cazul constatării de degradări la reclamele și firmele amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului, Primăria prin Administrația Domeniului Public / Politia Comunitară este autorizată să someze proprietarii acestora să remedieze degradările existente, să amendeze sau în caz contrar să le desființeze.

 • (2) La prima somație emisă de Administrația Domeniului Public / Politia Comunitară, proprietarul reclamei/firmei/eșarfei (banner) va trebui ca în termen de maximum 3 (trei) zile să le readucă la starea estetică corespunzătoare. În caz de neconformare serviciile specializate ale Primăriei vor aplica amenzi cuprinse între 1.000 și. 2.500 lei. Dacă proprietarul reclamei/firmei/eșarfei (banner) nu remediază degradările nici după aplicarea amenzii, Administrația Domeniului Public, va proceda la desființarea acesteia, fără alte somări prealabile, pe cheltuiala contravenientului, fără posibilitatea recuperării materialelor rezultate din demolare.

Art. 36.

 • (1) Contravențiile și infracțiunile la prezentul Regulament se sancționează conform actelor normative în vigoare prevăzute în art.1 din prezentul Regulament.

 • (2) Contravenienții vor fi obligați să plătească despăgubiri în conformitate cu legislația în vigoare și să readucă terenul la starea anterioară comiterii contravenției sau infracțiunii.

 • (3) Construcțiile executate pe domeniul public sau privat al municipiului Tîrgu-Mureș vor fi desființate pe cale administrativă de către Administrația Domeniului Public , fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala contravenientului.

 • (4) Pentru realizarea prevederilor alin.(3) , consiliul local poate contacta efectuarea acestor servicii cu societăți comerciale , în condițiile legii.

  CAP. V.


  DISPOZIȚII FINALE

  9


Art. 37.

 • (1) Persoanele fizice și juridice care realizează lucrări de construcții în condițiile prezentei legi au obligația de a executa integral lucrările până la termenul prevăzut în autorizație.

 • (2) Firmele /reclamele executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia , se sancționează conform legii.

Art. 38.

Toate firmele/reclamele amplasate pe construcții proprietate particulară, realizate în condițiile prezentului regulament cu autorizație de construire, se declară, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut în autorizația de construire.

Art. 39.

 • (1) La expirarea perioadei de utilizare a panourilor de firme /reclamă , afișaj, expunere beneficiarul va proceda la eliberarea acestora conform clauzelor înscrise în contractul de folosire a spațiului publicitar sau în autorizație de construire , după caz, termen în care își va reglementa situația achitării taxelor eferente.

 • (2) În caz de nerealizare a prevederilor alin.(1) se vor aplica sancțiunile legale.

Art. 40.

Administrația Domeniului Public va ține evidența tuturor panourilor de firme/reclame amplasate pe domeniul public și privat al municipiului.

Art. 41.

Evidența financiar-contabilă de încasare a taxelor, amenzilor, penalităților a panorilor de reclamă autorizate sau avizate , se va ține de către Direcția buget-contabilitate, pe baza documentelor furnizate către Direcția Arhitect Șef pentru firmele/reclamele pentru care s-au emis autorizații de construire, precum și de cele furnizare de către Administrația Domeniului Public pentru firmele/reclamele pentru care pentru care s-au emis avize și aprobări.

Art. 42.

În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Regulamentului, toți titularii de firme și reclame autorizate, amplasate pe domeniul public sau privat din municipiului Tîrgu-Mureș care nu respectă prevederile prezentului regulament, vor lua măsuri de conformare cu prevederile prezentei hotărâri sub sancțiunile prevăzute de lege.