Hotărârea nr. 409/2009

HCL 409 Privind aprobarea proiectului de Contract de Asociere dintre Municipiul Tirgu Mure¦ ¦i C.S. Torpi MS.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 409

din 29 octombrie 2009

privind aprobarea proiectului de Contract de Asociere dintre

Municipiul Tîrgu Mureș și C.S. Torpi MS

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 21.580/28.08.2009 inițiată de Primarul Municipiului Tîrgu Mureș, cu privire la aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tîrgu Mureș și C.S. Torpi MS și având avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, a H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 69/2000, a Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006 și a Hotărârii Consiliului nr. 400/2007, cu privire la reglementarea modalităților de sprijin pentru acțiuni sportive în municipiul Tîrgu Mureș, pentru anul 2008,

În temeiul art. 36, alin. (4), lit. „a”, alin. (6), lit. „a”, pct. 6 și alin. (7), lit. „a”, art. 45 precum și ale art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ăș t e :

Art. 1. Se aprobă proiectul de Contract de Asociere dintre Municipiul Tîrgu Mureș și C.S. Torpi MS, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.Se aprobă alocarea, din bugetul local, a sumei totale de 300.000 lei reprezentând cota de participare a Municipiului Tîrgu Mureș la asociere, pentru Campionatul Național de volei masculin, ediția 2009-2010.”

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică și Direcția Activități Social-Culturale și Patrimoniale.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban


MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ

PRIMĂRIA

ROMÂNIA - 540026 Tîrgu-Mureș, Piața Victoriei nr. 3

Tel: 00-40-265-268.330 □ Fax: 00-40-265-267.772Dwww.tirgumures.ro

ANEXA PROIECT

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr. _________ din ___________ 2009

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICPIUL Tîrgu-Mureș, prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Tîrgu-Mureș, cu sediul în Tîrgu-Mureș, Piața Victoriei, nr.3, telefon: 268.330, având cod fiscal 4322823, cont IBAN RO98TREZ47624590220XXXXX deschis la Trezoreria Tîrgu-Mureș, reprezentat prin Dr. DORIN FLOREA - Primar și Ec. KISS IMOLA - Director Economic

Și

Asociația Clubul Sportiv TORPI MS cu sediul în Tîrgu-Mureș str. Săvinești, nr.14, C.U.I.22609226, telefon/fax 0265-260447, cont de virament nr. RO13OTPV320000246744RO01, deschis la OTP Bank Tîrgu-Mureș, reprezentată prin MOLDOVAN SORIN în calitate de președinte

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Asocierea dintre Municipiul Tîrgu-Mureș și Asociația Clubul Sportiv TORPI MS, are în vedere sprijinirea voleiului masculin din municipiul Tîrgu-Mureș.

Art.2. Prezentul contract se încheie în vederea sprijinirii echipei de volei masculine a C.S. Torpi MS, pentru pregătirea și participarea sportivilor acestei secții la competițiile interne și internaționale stabilite prin calendarul Federației Române de Volei.

Art.3. Activitatea în vederea realizării prezentei asocieri se va desfășura sub conducerea economică și juridică a unui Consiliul Director (C.D.) ai cărui membrii vor fi:

 • 1. Moldovan Sorin - președinte

 • 2. Csegzi Sandor - vicepreședinte

 • 3. Mășcășan Vasile - membru

 • 4. Balint Ștefan - membru

 • 5. Todoran Liviu Emil Nicu - membru

 • 6. Patran Aurelian- membru

 • 7. Cazan Nicolae - membru

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.4. Prezentul contract de asociere se încheie pe perioada nedeterminată.

IV. CONTRIBUȚIA FIECĂREI PĂRȚI CONTRACTANTE ÎN VEDEREA REALIZĂRII COLABORĂRII

Art.5. Municipiul Tîrgu-Mureș are următoarele obligații:

 • a) alocarea sumei de 300.000 lei, în tranșe lunare, pentru sezonul competițional 2009-2010, conform hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș;

 • b) desemnarea de reprezentanți în Consiliul Director;

Art.6. Clubul Sportiv TORPI MS are următoarele obligații:

 • a) crearea la nivelul echipei de volei masculin a C.S. Torpi MS a unui colectiv capabil a atinge obiectivele propuse în Consiliul Director;

 • b) îmbunătățirea bazei materiale și de pregătire a sportivilor;

 • c) înființarea și atragerea în cadrul secțiilor de copii și juniori, a unui număr cât mai mare de copii și tineri;

 • d) utilizarea fondurilor alocate de către Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureș numai pentru scopurile aprobate de Consiliul Director;

 • e) solicitarea în scris, lunar, a sumei alocate;

 • f)  prezentarea documentelor contabile spre verificare la solicitarea organelor competente, inclusiv a Camerei de Conturi;

 • g) respectarea hotărârilor Consiliului Director constituit în condițiile prezentului contract.

V. CONDIȚIILE DE CONDUCERE ȘI ADMINISTRARE A COLABORĂRII

Art.7. Colaborarea se va desfășura sub conducerea economică și juridică a unui Consilu Director desemnat de comun acord de către părțiile asociate.

Art.8. Consiliul Director este format din 7 membri.

Art.9. Consiliul Director funcționează pe baza Regulamentului anexă la contract.

Art.10. Consiliul Director constituit în condițiile prezentului contract va prezenta obligatoriu, trimestrial, un raport asupra activității realizate și a condițiilor de realizare a prezentului contract.

Art.11. În conformitate cu prevederile art.5. pct. b din Consiliul Director vor face parte domnii Csegzi Sandor, Balint Ștefan, Todoran Liviu Emil Nicu, din partea Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.12. Hotărârea comună a colaboratorilor.

Art.13. Rezilierea contractului, în cazul în care unul dintre colaboratori desfășoară activități contrare clauzelor prezentului contract, rezilierea putând avea loc cu un aviz prealabil obligatoriu de 15 zile.

Art.14. Municipiul Tîrgu-Mureș își rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul în următoarele condiții:

 • -  nerespectarea hotărârilor Consiliului Director

 • -  neîndeplinirea obiectivelor propuse de Consiliului Director

 • -   schimbarea destinației fondurilor alocate în altă direcție decât cea prevăzută în anexă.

Art.15. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile prevăzute de lege. După încetarea cauzei de forță majoră, contractul își va relua cursul.

VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.16. Orice modificare a prevederilor cuprinse în prezentul contract se poate face numai cu acordul expres al părților contractante.

Art.17. Orice modificare în legislația actuală cu privire la forma prezentului contract va determina adaptarea acestuia într-o formă convenabilă ambilor colaboratori.

VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9

Art.18. Eventualele litigii ce decurg din interpretarea, executarea s-au încetarea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă, în caz contrar acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

IX. DISPOZIȚII FINALE

9

Prezentul contract de asociere s-a încheiat în două exemplare, azi _____________________,

câte unul pentru fiecare dintre părțile asociate.

Municipiul Tîrgu-Mureș

PRIM AR Dr. Dorin Florea


Clubul Sportiv TORPI MS

PREȘEDINTE

Sorin Moldovan


DIRECTOR

Direcția economică

9

Kiss Imola

VIZĂ JURIDICĂ


MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ

PRIMĂRIA

ROMÂNIA - 540026 Tîrgu-Mureș, Piața Victoriei nr. 3

Tel: 00-40-265-268.330 □ Fax: 00-40-265-267.772Dwww.tirgumures.ro

ANEXA, REGULAMENT

Privind condițiile de finanțare și de administrare a fondurilor acordate de la bugetul local pentru sprijinirea C.S. Torpi MS Tîrgu Mures, în baza contractului de asociere pe linie sportivă

 • 1. Obiectul și volumul/natura activității specifice de realizat: Reprezentarea municipiului Tîrgu Mures în eșalonul secund al Ligii a II-a de Volei a României, cu perspectiva promovării în Liga I-a.

 • 2. Parametrul/Obiectivul sportiv de realizat: Plasarea echipei reprezentative de volei a municipiului Tîrgu Mureș între primele 8 locuri din clasamentul Ligii Naționale a II-a de Volei.

 • 3. Destinația fondurilor derulate prin Asociere:

- Achitarea, de către C.S. TORPI MS . Tîrgu Mures, a unor cheltuieli ce servesc scopurilor prevăzute la articolul 2 din contractul de asociere, respectiv: pentru achitarea și recompensarea prestațiilor sportive voleiistice; decontarea cheltuielilor de pregătire a voleiiștilor (antrenamente și cantonamente); de participare efectivă la campionatele de volei (taxe închiriere teren, transport, cazare, masă, alimentație de efort, etc.); a cheltuielilor pentru achiziționarea de echipament sportiv; a cheltuielilor cu organizarea competițiilor voleiistice oficiale (plata arbitrilor, medicilor și a altor persoane și instituții implicate, etc.); a cheltuielilor pentru înființarea secțiilor de copii și juniori ale clubului și atragerea în cadrul acestora a unui număr cât mai mare de copii și tineri; cât și anumite costuri pentru îmbunătățirea bazei materiale și de pregătire a sportivilor din cadrul C.S. TORPI MS . Tîrgu Mureș.

 • 4.  Prevederile contractului de asociere pe linie sportivă a Municipiului Tîrgu Mureș cu C.S. TORPI MS . Tîrgu Mureș au putere deplină pentru cele două părți, cf. Art. 69 din Legea 69/2000, constituindu-se în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ, astfel:

  • 4.1. Așa cum este prevăzut la Art. 67 din Legea 69/2000, veniturile, indiferent de sursă, și cheltuielile de orice natură ale oricărei structuri sportive, inclusiv ale C.S. TORPI MS . Tîrgu Mureș, sunt cuprinse într-un buget anual propriu al acesteia.

  • 4.2. Administrarea bugetului anual de venituri și cheltuieli se face, după cum urmează:

 • a) potrivit competențelor stabilite în statutele și regulamentele structurilor sportive de drept privat, pentru veniturile proprii;

 • b) potrivit condițiilor stabilite prin contractele încheiate între părți, pentru sumele acordate de organele administrației publice centrale și locale, pentru finanțarea programelor structurilor sportive de drept privat, fără scop lucrativ.

 • 4.3. Regulamentul general de organizare și funcționare a Consiliului Director (C.D.) al Asocierii, alcătuit din șapte membri, este următorul:

a) C.D. se întrunește semestrial și ori de câte ori este necesar;

 • b) C.D. solicită raportări periodice, în ceea ce privește utilizarea fondurilor asupra cărora au deplină autoritate, prin hotărâri ale C.D. care se iau cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

 • c) Fiecare membru al C.D. are dreptul la câte un singur vot, care poate fi exprimat fie prin vot deschis, fie prin vot secret, după cum decide majoritatea calificată a celor prezenți.

 • d) În cazul unui vot egal, decisiv va fi votul președintelui Consiliului Director.

 • e) C.D. va practica principiul delegării de autoritate, în ceea ce privește sumele derulate prin intermediul Asocierii, în raport cu factorii decizionali cuprinși în Organigrama C.S. TORPI MS . Tîrgu Mures, înaintată și către Federația Română de Volei, în așa fel încât desfășurarea activității sportive pentru care Asocierea a fost constituită să nu aibă de suferit în niciun fel.

 • 4.4. Alte prevederi ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Director (C.D.) al Asocierii vor putea fi stabilite, dacă situația o va impune, în condițiile prevăzute în contractul de asociere, si prezenta Anexa.

 • 4.5. C.D. al Asocierii se va raporta în mod corespunzător la Regulamentul Intern al C.S. TORPI MS . Tîrgu Mureș, regulament întocmit conform reglementărilor legale în materie, care este depus, pentru fiecare ediție de campionat în parte, la Federația Română de Volei.

 • 5. În cazul obtinerii de venituri suplimentare provenite din transferul unor jucători de volei aflați în relații contractuale cu C.S. TORPI MS, după înregistrarea acestor sume, clubul de volei are obligativitatea de a remite Municipiului Tg Mures 50 % din valoarea sumelor obtinute pe aceasta cale pe o perioada de timp egală cu cea de valabilitate a prezentului contract de asociere. Achitarea cotei de mai sus se va face în condițiile în careveniturile realizate vor depăși cheltuielile clubului.

Consiliul Director:

 • 1. Moldovan Sorin

 • 2. Csegzi Sandor

 • 3. Mășcășan Vasile

 • 4. Balint Ștefan

 • 5. Todoran Liviu Emil Nicu

 • 6. Patran Aurelian

 • 7. Cazan Nicolae