Hotărârea nr. 408/2009

HCL 408 Privind aprobarea fi¦ei de evaluare in vederea vinzarii ¦i vinzarea catre NAN ELENA a cotei de 33/1303 teren aferent locuiniei situate in Tirgu Mure¦, str. Calara¦ilor nr. 10 ap. 11.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 408 din 29 octombrie 2009

privind aprobarea fișei de evaluare în vederea vânzării și vânzarea către NAN ELENA a cotei de 33/1303 teren aferent locuinței situate în

9

Tîrgu Mureș, str. Călărașilor nr. 10 ap. 11

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 1860/ DII/IV din 16.10.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mureș prin Direcția Economică - Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea fișei de evaluare în vederea vânzării către Nan Elena a cotei de 33/1303 din terenul aferent casei de locuit, situată în Tîrgu - Mureș, str. Călărașilor nr. 10 ap. 11.

Văzând Hotărârea Consiliului local municipal nr. 435 din 18 decembrie 2007 privind reglementarea procedurii vânzării unor categorii de terenuri,

Ținând cont de prevederile art. 123, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit “b”, art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă vânzarea către Nan Elena a cotei de teren de 33/1303 situat în Tîrgu Mureș, str. Călărașilor, nr. 10, ap. 11, identificat în CF individuală nr. 120205-C1-U6 (provenită din conversia a CF 90632/XI), nr. top 189/XI.

Art. 2. Prețul de vânzare al terenului este de 156 euro/mp (conform fișei de evaluare).

Art. 3. Cumpărătorul va încheia contractul de vânzare-cumpărare și va achita integral prețul terenului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică - Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale și Serviciul taxe și impozite locale, respectiv compartimetul Arhitect șef.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban