Hotărârea nr. 405/2009

HCL 405 Privind modificarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 133/27.04.2006, referitoare la aprobarea duratei contractelor de inchiriere pentru spaiiile proprietatea municipalitaiii, utilizate de fundaiii, asociaiii, organizaiii nonguvernamentale ca sedii.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 405

din 29 octombrie 2009

privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 133/27.04.2006, referitoare la aprobarea duratei contractelor de închiriere pentru spațiile proprietatea municipalității, utilizate de fundații, asociații, organizații nonguvernamentale ca sedii

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 2254B din 22.09.2009, privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 133 din 27 aprilie 2006, referitoare la aprobarea duratei contractelor de închiriere pentru spațiile proprietatea municipalității, utilizate de fundații, asociații, organizații nonguvernamentale, recomandarea comisiei pentru repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe formulată în ședința din data de 18 septembrie 2009, precum și avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. „a” și „b”, art. 45, alin. (3) precum și a art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea articolului 1 și 2 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 133/27.04.2006 după cum urmează:

„închirierea spațiilor în favoarea fundațiilor, asociațiilor, ONG-urilor se va face pe termen de 6 luni, cu drept de prelungire până la 1 an, fără îndeplinirea nici unei formalități”.

Art. 2 . În cazul imobilelor revendicate închirierea se va face în aceleași condiții ca la art. 1 sau în cazul în care intervine predarea imobilului, respectiv o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă înainte de îndeplinirea termenului de 3 ani, contractul de închiriere încetează.

Art. 3. Restul articolelor Hotărârii Consiliului local municipal nr. 133/27.04.2006 rămân nemodificate.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția activități social-culturale și patrimoniale -Serviciul activități culturale, sportive, tineret și locativ și S.C. LOCATIV S.A.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban