Hotărârea nr. 404/2009

HCL 404 Privind stabilirea tarifelor de baza, lunare, pe mp, la chiriile pentru spaiiile aflate in administrarea unitaiilor de invaiamint ¦i proprietatea Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 404 din 29 octombrie 2009

privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe mp, la chiriile pentru spațiile aflate în administrarea unităților de învățământ și proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 668 din 18.09.2009 prin Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic, privind stabilirea tarifelor de bază la chiriile pentru spațiile aflate în administrarea unităților de învățământ și proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), (2) lit. „c”, art. 45, alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă tarifele de bază pentru spațiile aflate în administrarea unităților de învățământ și proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Spațiile aflate în administrarea unităților de învățământ și proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș devenite disponibile, se pot închiria numai prin licitație publică, conform prevederilor legale. Tarifele din Anexa care face parte din prezenta hotărâre, constituie baza de pornire a licitației chiriei.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Administrația Domeniului Public.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

ROMÂNIA

ANEXA


JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

TARIFELE DE BAZĂ

Lunare, pe mp, la chiriile pentru spațiile aflate în administrarea unităților de învățământ și proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș

LEI/mp

Nr. crt.

Tipuri de spații și activitatea desfășurată

ZONA DE AMPLASARE

Ultracentrală

I

II

III

0

1

2

3

4

5

1.

Spații pentru producție (alimentare și nealimentare)

14,65

7,78

4,62

3,03

2.

Depozite de mărfuri

17,03

9,24

4,62

3,03

3.

Spații pentru prestări servicii industriale

13,86

10,03

6,86

4,62

4.

Spații pentru prestări servicii personale

10,03

7,78

6,20

4,62

5.

Spații pentru birouri consulting

64,55

43,82

31,55

25,48

6.

Spații pentru birouri administrative ale agenților economici

14,65

12,41

8,44

6,20

7.

Spații pentru alimentație publică fără băuturi alcoolice, produse nealimentare și mixte

20,72

19,27

14,65

11,48

8.

Spații pentru librării-anticariat

2,24

1,58

1,58

0,66

9.

Spații pentru galerii de artă și ateliere utilizate de artiștii plastici profesioniști și amatori

0,66

0,66

0,66

0,66

10.

Spații pentru asistență medicală cu plată: a)Cabinete de medicină umană

2,24

1,98

1,58

1,45

b) cabinete de stomatologie

2,24

1,98

1,58

1,45

11.

Spații social-culturale finanțate din bugetul de stat sau local(învățământul de toate gradele, ocrotirea sănătății,educație fizică și sport, unități de cultură și artă, asistență socială, etc.)

0,66

0,66

0,40

0,40

12.

Sedii de instituții publice

0,66

0,66

0,40

0,40

13.

Garaje

1,58

1,58

1,58

1,58

14.

Magazii, subsoluri și pivnițe neamenajate special pentru depozite

0,66

0,66

0,40

0,40

15.

Curți și grădini

0,13

0,13

0,13

0,13

16.

Sali de sport (tarif/oră)

  • a) Mici

  • b) mari

22,00

44,00

22,00

44,00

22,00

44,00

22,00

44,00

17.

Săli de clasă

12,10

11,00

9,90

8,80

18.

Terenuri

7,70

6,93

6,24

5,61