Hotărârea nr. 403/2009

HCL 403 Privind aminarea realizarii unor investiiii la care s-a angajat S.C. SALUBRISERV S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 403 din 29 octombrie 2009

privind amânarea realizării unor investiții la care s-a angajat S.C. SALUBRISERV S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. _________ din ___________ 2009, privind amânarea realizării unor investiții la care s-a angajat S.C. SALUBRISERV S.A.

Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. (4), lit. „e”, art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă amânarea realizării investițiilor prevăzute în anexa 3 a Contractului de concesiune nr. 5/15.01.2008, la punctele 7, 11, 12 din tabelul F 1.1 și punctul 7 din tabelul F 1.2, până la definirea concretă a obiectivelor și contravaloarea acestora, care vor trebui finanțate de municipiul Tîrgu Mureș în vederea implementării Master-Planului „Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor din județul Mureș”.

Art. 2. Ulterior obținerii finanțării din Fondul European de Dezvoltare Regională, părțile vor stabili concret investițiile cu o valoare egală cu valoarea celor amânate, pe care SC SALUBRISERV SA le va realiza în concordanță cu strategia adoptată prin Master-Planul „Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor din județul Mureș”.

Anexa 3 la Contractul de concesiune nr. 5/15.01.2008 va fi modificată în mod corespunzător, după aprobarea acesteia de către Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureș.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Administrația Domeniului Public și S.C. Salubriserv S.A.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban