Hotărârea nr. 402/2009

HCL 402 Privind instituirea taxei de restituire catre proprietari pentru ciinii capturaii pe domeniul public sau privat al Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 402 din 29 octombrie 2009

privind instituirea taxei de restituire către proprietari pentru câinii capturați pe domeniul public sau privat al Municipiului Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr.____din________2009 prezentată de Administrația domeniului public,

privind instituirea taxei de restituire către proprietari pentru câinii capturați pe domeniul public sau privat al Municipiului Tîrgu Mureș,

Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 4 și 5, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, modificată și completată cu Legea nr. 9/2008, art. 8, alin. (2) din O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu Legea nr. 227/2002 și modificată cu Legea nr. 391/2006,

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), lit. „c”, art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă instituirea taxei de restituire către proprietari a câinilor capturați pe domeniul public sau privat al Municipiului Tîrgu Mureș, de către Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân și ecarisaj, în valoare de 60 lei/câine + 1,2 lei x nr. zile de cazare.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Administrația Domeniului Public și Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân și ecarisaj.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban