Hotărârea nr. 401/2009

HCL 401 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a cofinaniarii ¦i a planului de evoluiie a taxelor in cadrul proiectului "Sistem de Management Integrat al De¦eurilor in judeiul Mure¦".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 401 din 29 octombrie 2009

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a cofinanțării și a planului de evoluție a taxelor în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. _________din______________2009, privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a cofinanțării și a planului de evoluție a taxelor în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș”

Văzând adresa nr. 13975/14.10.2009 a Consiliului Județean Mureș prin care ne comunică documentele ce trebuie aprobate de către autoritățile publice locale în vedere promovării Proiectului „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”,

În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului local municipal nr. 109/08.05.2008 privind aprobarea asocierii Municipiului Tîrgu Mureș pentru constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT” Mureș precum și a Hotărârii Consiliului local municipal nr. 338/30.07.2009 privind aprobarea Contractului de asociere între Municipiul Tîrgu Mureș și unitățile administrativ teritoriale din județul Mureș, respectiv Consiliul Județean Mureș, în vederea realizării proiectului „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”,

Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (3), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 9. și 14. și alin. (7), lit. , ,a”, art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”, cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă cofinanțarea proiectului „Sistem de Management Integrat a Deșeurilor în județul Mureș” (denumit în continuare Proiect) de către Consiliul local municipal Tîrgu Mureș cu suma de 2.540.846 Euro, din care:

- 162.909 Euro - contribuția Municipiului Tîrgu Mureș la finanțarea costurilor eligibile aferente operațiunii de închidere a depozitului neconform propriu;

  • - 1.673.133 Euro - contribuția Municipiului Tîrgu Mureș la finanțarea costurilor neeligibile pentru realizarea Proiectului;

  • - 386.909 Euro - TVA aferent costurilor eligibile;

  • - 317.895 Euro - TVA aferent costurilor neeligibile.

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș va recupera ulterior de la Bugetul de Stat, prin intermediul Consiliului Județean Mureș, cota parte din TVA aferentă cheltuielilor eligibile în condițiile legii și va suporta orice alte costuri suplimentare care pot surveni în perioada implementării Proiectului, în legătură cu cheltuielile neeligibile.

Art. 3. Se aprobă planul de evoluție a tarifelor în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat a Deșeurilor în județul Mureș”, cuprins în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. De executarea prezentei hotărâri răspunde Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Administrația Domeniului Public și Direcția Economică, în colaborare cu Consiliului Județean Mureș și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ Ecolect Mureș”.

Președinte de ședință

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban