Hotărârea nr. 400/2009

HCL 400 Privind aprobarea Conveniiei de plata ¦i garantare ce urmeaza sa fie incheiata intre Municipiul Tirgu Mure¦, S.C. Energomur S.A. ¦i E.ON Gaz Rominia.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 400

Din 29 octombrie 2009

privind aprobarea Convenției de plată și garantare ce urmează să fie încheiată între Municipiul Tîrgu Mureș, S.C. Energomur S.A. și E.ON Gaz România

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere prevederile :

- Contractului de delegare de gestiune nr. 2275/28.02.2006;

  • -  Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36, alin. (2), pct. a, c și d, alin. (6), lit. „a”, pct. 14;

  • -  Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 art. 3, 4, 5, și 51.

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului nr. ________din

__________ 2009 prin Direcția economică, cât și avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit „d”, art. 45, alin. (2) și art. 115 alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Municipiul Tîrgu Mureș garantează plata sumei de 17.103.713 lei, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, fără rata anuală a dobânzii de 15,75%.

Art. 2. Municipiul Tîrgu Mureș facilitează plata facturilor la zi prin transferul sumelor din Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. S.C. Energomur S.A. va transfera sumele menționate în art. 1 și art. 2 în contul E.ON Gaz România, în vederea stingerii datoriilor restante precum și a facturilor curente.

Art. 4. Pentru semnarea Convenției de plată și garantare este împuternicit Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Conducerea S.C. Energomur S.A.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea și Conducerea S.C. Energomur S.A..

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban